Korvauksen määrää voidaan tietyissä tilanteissa alentaa tai se voidaan kokonaan evätä. Korvausten hakijalle on asetettu velvollisuuksia, joiden laiminlyönnistä voi seurata maksettavien korvausten alentaminen tai epääminen. Vakuutetulle on asetettu velvollisuuksia sen vuoksi, että korvauskysymys saataisiin kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin ponnistuksin selvitetyksi. Myös vakuutusyhtiöllä on luonnollisesti omalta osaltaan selvitysvelvollisuus.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos hakija on antanut tahallaan vääriä tietoja vakuutussopimusta solmittaessa. Toisin sanoen, kun hakija on vahinkovakuutusta tehdessään toiminut vilpillisesti. Tahallisuuden ohella myös vähäistä suurempi huolimattomuus voi johtaa samoihin seurauksiin.

Jos kyseessä on vahinko-, tapaturma- tai sairausvakuutus, myös vakuutetun törkeä huolimattomuus voi olla korvauksen alentamisperuste. Törkeä huolimattomuus voi ilmetä esimerkiksi siten, että vakuutettu tietoisesti laiminlyö normaalit varotoimet ja saa aikaan tilanteen, jossa vahingonvaara on suuri. Esimerkki tällaisesta on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Vakuutetulle on säädetty pelastamisvelvollisuus. Eli kun vahinko sattuu tai se uhkaa tapahtua, vakuutetun tulee kykyjensä mukaan yrittää torjua tai rajoittaa vahinkoa. Jos vakuutettu laiminlyö tämän velvollisuuden tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Myös suojeluohjeiden laiminlyönti voi alentaa korvauksia. (katso artikkeli ”Vahinkovakuutus, suojeluohjeet”)

Jos vakuutettu antaa vääriä tietoja sattuneesta vahingosta, vakuutuskorvausta voidaan alentaa. Alentaminen on suoritettava sen mukaan, mikä on kohtuullista.

Nopeaa apua lakiasioihin.