Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä on rakennettu niin, että jokaisessa liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on oltava liikennevakuutus. Liikennevakuutus on siis pakollinen, mutta vakuutusyhtiön voi jokainen valita itse. Liikennevakuutuksen olemassaolo ja maksujen ajantasaisuus tarkastetaan mm. määräaikaiskatsastuksessa.

Liikenteessä tapahtuu huomattava määrä onnettomuuksia joka vuosi. Tämän vuoksi liikennevahinkojen korvauksista ja vakuutusjärjestelmästä on säädetty lailla tarkoin.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko, eli liikennevahinko, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta. Valtion omistaman ajoneuvon aiheuttama liikennevahinko korvataan valtion varoista, niin kuin valtio olisi antanut vakuutuksen. Valtiokonttorilla on näissä liikennevahingoissa vakuutuyhtiöitä vastaava rooli.

Suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä – omaisuus ja henkilövahingon korvaaminen

Liikennevahinko korvataan pääsääntöisesti moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikkakaan kukaan ei henkilökohtaisesti ole vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella. Moottoriajoneuvon vahingoittumisesta on oikeus omistajalla saada korvaukseksi joko korjauskustannus tai sitä vastaava määrä tai, kun moottoriajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata, sillä välittömästi ennen vahingon tapahtumista ollut käypä arvo. Tällöin vahingoittunut ajoneuvo on luovutettava korvauksen maksajalle. Henkilövahingoissa vahingoittuneella on oikeus saada korvaus vamman tai sairauden johdosta tarpeellisesta sairaanhoidosta.

Tahalliset teot liikenteessä

Jos joku on tahallisesti aiheuttanut itselleen henkilövahingon, korvausta suoritetaan ainoastaan siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikuttaneet vahingon syntymiseen. Jos joku on törkeällä huolimattomuudella myötävaikuttanut kärsimänsä henkilövahingon syntymiseen, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus periä takautuvasti liikennevakuutuksen nojalla maksamansa korvaus vahingon aiheuttajalta, jos moottoriajoneuvon omistaja, kuljettaja tai matkustaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan. Samoin on asian laita silloin, jos ajoneuvoon on päästy käsiksi rikoksella tai ajoneuvoa on käytetty rikokseen. Vakuutusyhtiöllä on sama takautumisoikeus myös törkeän rattijuopumuksen tilassa aiheutetuista vahingoista, joista korvausta liikennevakuutuksesta on suoritettu.

Lue lisää liikennevahingoista

Lähde §: liikennevakuutuslaki, HE 123/2015

Nopeaa apua lakiasioihin.