Tapaamissopimuksella turvataan lapsen oikeus tavata myös sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei vakituisesti asu. Tällöin vanhemmat voivat kirjallisesti sopia esimerkiksi lapsen viikkorytmistä, lomien viettämisestä, kuljettamisesta vanhemmalta toiselle, sekä tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Pääsääntöisesti mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen sopimus ehkäisee myös tapaamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja riitatilanteita.

Tietyissä tilanteissa voi kuitenkin olla lapsen edun ja toivomuksen mukaista, ettei tapaaminen ole sidottu tiettyyn määräaikaan. KKO:2008:69 päätöksen perusteella tällaisissa tilanteissa kyseessä voi olla hyvin kehittynyt sekä rationaalinen, itsenäisesti ja tasapuolisesti ajatteleva nuori, joka kokee esimerkiksi tiettyyn viikonpäivään ja kellonaikaan sovitun tapaamisen ahdistavana ja hankalana. Myös näissä tilanteissa otetaan kuitenkin lapsen etu ja henkilökohtaiset piirteet ja tarpeet huomioon.

Tapaamissopimuksen vahvistaminen

Kun lapsen tapaamiseen liittyvät ehdot ja olosuhteet on kirjattu vanhempien väliseksi sopimukseksi, tulee se vahvistuttaa lapsen kotikunnan sosiaalilautakunnalla (tai muulla sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä). Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunta varmistaa, että sopimuksessa on otettu huomioon lapsen etu ja toivomukset tämän kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Ensisijaisesti tämä tapahtuu siten, että lastenvalvoja (tai muu sopimusta valmisteleva henkilö) tiedustelee vanhemmilta, onko lapsen kanssa keskusteltu tulevista tapaamisista, ja mitä mieltä lapsi asiasta on. Tietyissä tilanteissa on tarkoituksenmukaista, että lastenvalvoja keskustelee henkilökohtaisesti lapsen kanssa tapaamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eivät syystä tai toisesta halua itse keskustella asiasta lapsen kanssa, tai he antavat ristiriitaista tietoa lapsen toivomuksista. Keskustelun edellytyksenä on kuitenkin lapsen suostumus, ja keskustelun tulee muutoinkin olla tarpeen lapsen mielipiteen selvittämiseksi.

vahvistamisen edellytykset

Sopimuksen vahvistamisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että vähintään toinen vanhemmista on lapsen huoltaja. Tämän lisäksi voi olla muita henkilöitä joiden suostumus tarvitaan sopimuksen vahvistamiseksi. Tällaisia ovat;

  • oheishuoltaja, mikäli lapsella sellainen on
  • henkilö, jolle on vahvistettu oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos tapaamissopimuksella puututaan tähän oikeuteen esimerkiksi poistamalla tai supistamalla kyseistä oikeutta
  • lapselle erityisen läheinen henkilö, jonka kanssa lapsella on vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tällöin edellytyksenä on, että lapselle on vahvistettu oikeus tavata kyseistä henkilöä, ja sopimus voi vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. Kyseinen vaikutus voi syntyä puuttumalla tapaamisoikeuteen suoraan, mutta myös sellaisissa tilanteissa, joissa välillisesti vaikutetaan tapaamisoikeuden toteutumiseen. Tämä voi tapahtua muun muassa niin, että tapaamisoikeus annetaan myös jollekin muulle henkilölle, mikä voi johtaa jo vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. Tästä johtuen on syytä pyytää tapaamiseen oikeutetun henkilön suostumus varmuuden vuoksi, mikäli sopimusta tehdessä on epäselvää, voiko sopimus vaikuttaa jo vahvistettuun tapaamisoikeuteen.

Mikäli jokin edellä mainituista henkilöistä ei anna suostumustaan sopimuksen vahvistamiselle, voidaan asia saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

täytäntöönpano

Kun tapaamissopimus on vahvistettu, siitä tulee lainvoimainen ja se voidaan panna täytäntöön esimerkiksi pakkokeinojen avulla, mikäli jompikumpi vanhemmista rikkoo sopimusta. Sopimuksen huolellinen laatiminen helpottaa sopimuksen täytäntöönpanoa, sillä ainoastaan tarpeeksi yksityiskohtainen asumista koskeva sopimus on täytäntöönpantavissa täytäntöönpanolain nojalla. Mikäli olosuhteet muuttuvan, voidaan tapaamissopimusta muuttaa, joko uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.


Lue lisää lapsen tapaamisesta tuomioistuimen päätöksellä.

Lähde §: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudestaHE 88/2018vpSuomen Juristit Oy
08.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.