Mikäli vanhempi ei noudata tapaamisoikeudesta tehtyä sopimusta tai päätöstä, voidaan tapaamisen täytäntöönpanoa vaatia tuomioistuimessa. Lähtökohtaisesti täytäntöönpanohakemukset annetaan käräjäoikeuden toimesta sovittelijalle täytäntöönpanosovittelun suorittamiseksi. Sovittelun tarkoituksena on, että osapuolet saataisiin noudattamaan päätöstä tai sopimusta vapaaehtoisesti, mikä osaltaan myös turvaisi lapsen hyvinvointia. Tietyissä tilanteissa sovitteluun ei kuitenkaan ryhdytä, vaan päätös tai sopimus pannaan heti täytäntöön. Tämä tulee kyseeseen silloin, jos lapsen etu vaatii päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa, tai aikaisemman sovittelun perusteella on ilmeistä, että sovittelu jää tuloksettomaksi. Täytäntöönpanokeinoina toimivat uhkasakko ja lapsen nouto.

Lapsen asema

Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Tämä tarkoittaa sitä, että riittävästi kehittyneen lapsen tahto tulee ottaa huomioon kaikissa täytäntöönpanon vaiheissa. Lapseen kohdistuvat toimenpiteet (kuten ulosottomiehen toimittama lapsen nouto) tulee myös suorittaa hienovaraisesti ja lasta järkyttämättä. Tämä saavutetaan parhaiten esimerkiksi siten, että noutotilanteessa aktiivisena osapuolena toimii sosiaaliviranomaisen edustaja ja ulosottomies ottaa avustajan roolin.

Uhkasakko

Tuomioistuin voi tapaamisoikeudesta päättäessään velvoittaa lähivanhemman tai -huoltajan (huoltaja, jonka luona lapsi asuu) sallimaan tapaamiset sakon uhalla. Näin ollen uhkasakko voidaan asettaa samassa päätöksessä, jossa tapaamisoikeus vahvistetaan.

Tuomioistuin voi asettaa uhkasakon vaatimuksesta, mikäli lähivanhemmalle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi vaatimuksen johdosta. Edellytyksenä uhkasakon asettamiseksi on lisäksi se, että lähihuoltaja on aiemmin toiminut tavalla, joka antaa aihetta epäillä, ettei tämä vapaaehtoisesti tulisi noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä. Tällainen toiminta voi kattaa esimerkiksi tilanteen, jossa vanhempi on laiminlyönyt tapaamisoikeutta koskevan väliaikaismääräyksen ilman hyväksyttävää syytä, tai niin ikään on ilman hyväksyttävää syytä kieltänyt lapsen ja etävanhemman väliset tapaamiset ennen tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä.

Uhkasakon voi asettaa ainoastaan tuomioistuimen lopulliseen päätökseen, ja niinpä esimerkiksi tapaamisoikeutta koskevaan väliaikaismääräykseen, tai sosiaalilautakunnan vahvistamaan tapaamissopimukseen ei voi liittää uhkasakkoa. Sakon maksamista on myös vaadittava erikseen täytäntöönpanolain nojalla, sillä sakko ei lankea automaattisesti maksettavaksi mikäli tapaamisoikeuden toteuttamista rikkoo.

Nouto

Tapaamisoikeuden täytäntöönpano voidaan uhkasakon ohella määrätä toimitettavaksi siten, että lapsi määrätään noudettavaksi tapaamisen varmistamiseksi. Noudettavaksi määrääminen edellyttää ensinnäkin todennäköisyyttä siitä, että lasta luonaan pitävä vanhempi ei vapaaehtoisesti luovuta lasta toiselle vanhemmalle ja tapaaminen jäisi näin ollen tapahtumatta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi vanhemman voimakkaasta kielteisestä mielipiteestä luovutukseen liittyen tai siitä, että vanhempi ei ole luovuttanut lasta toiselle vanhemmalle uhkasakosta huolimatta.

Lapsen noutaminen edellyttää myös sitä, että se on erittäin tarpeellista lapsen edun kannalta. Tällainen painavasta syystä toteutettu nouto voisi tulla kyseeseen esimerkiksi lapselle tärkeän viikonlopputapaamisen varmistamiseksi, tai jos lapsi kovasti haluaisi päästä tapaamisehtojen mukaiselle lomalle yhdessä etävanhempansa kanssa.

Tietyissä tilanteissa noutopäätös voidaan ulottaa koskemaan useampaa tapaamiskertaa ilman, että jokaisessa tilanteessa pitäisi erikseen hakea käräjäoikeuden päätöstä. Tämä myös edellyttää todennäköisyyttä siitä, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset jäisivät muuten toteutumatta.


Lue lisää huoltajan tehtävistä.

Lähde §: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudestalaki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, HE 88/2018vp, HE 96/1995vpSuomen Juristit Oy
11.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.