Toimeentulotukea ei saa periä takaisin, ellei laissa säädetyt edellytykset täyty. Toimeentulotukea myöntävä toimielin voi kuitenkin, samalla kun se myöntää toimeentulotuen, päättää, että tuki tai osa siitä peritään takaisin tuensaajalta, jos hänellä on tuloja tai varoja taikka oikeus elatuksen turvaavaan etuuteen mutta tulo, varat tai etuus eivät tukea myönnettäessä ole hänen määrättävissään.  Henkilö voi esimerkiksi odottaa jotain muuta etuutta, kuten eläkettä, myönnettäväksi. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin myös tuensaajalta, jos hän laiminlyö tahallaan velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestaan, sekä tuensaajalta, jos tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta. Tuki voidaan periä myös takaisin myös tuensaajan elatusvelvolliselta, jos elatusvelvollinen on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Ilman tuen myöntämisen yhteydessä tehtyä takaisinperintäpäätöstä voidaan tuki periä takaisin aina, jos henkilö tahallaan antaa erehdyttäviä tietoja tai laiminlyö velvollisuutensa tietojen antamiseen

Toimeentulotuen takaisinperinnän kohteena olevan henkilön vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa ja tarpeellisia työvälineitä ei voida hänen elinaikanaan pakkotoimin myydä tai muutoin käyttää toimeentulotuen takaisinperintään. Edellä mainittuja kohteita ei voida periä henkilön kuoltuakaan, jos periminen vaarantaisi sellaisen toisen henkilön toimeentuloa, josta hän on pitänyt huolta tai olisi ollut velvollinen pitämään huolta.

Lue lisää toimeentulotuesta.

Lähde §: laki toimeentulotuesta


Suomen Juristit Oy
19.9.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.