Mitkä ovat työntekijän velvollisuudet?

Työntekijällä on luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia työn suorittamista koskevia määräyksiä. Työntekijän tulee välttää kaikkea sellaista toimintaa, jonka voidaan katsoa olevan ristiriidassa hänen asemassaan olevan työntekijän menettelyn kanssa. Toisin sanoen hän ei saa vaarantaa toiminnallaan työnantajan luottamusta työntekijän kykyyn hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Työntekijän tulee suorittaa työtehtävänsä huolellisesti ja huolehtia samalla sekä omasta että muiden työpaikalla olevien työntekijöiden turvallisuudesta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että työntekijä olisi suoranaisesti täydellisessä vastuussa työturvallisuuden laiminlyönneistä, vaan hänen tulee huolehtia työturvallisuudesta omien mahdollisuuksiensa rajoissa. Työntekijällä on myös ilmoitusvelvollisuus työpaikan rakenteissa, koneissa tai laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. Työnantajalle on syytä ilmoittaa yllä mainituista puutteellisuuksista, varsinkin silloin kun niistä saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa.

Nopeaa apua lakiasioihin.