Uuden asunnon kaupan purku tehdään myyjän viivästyksen tai ennakoidun viivästyksen, ostajan maksun laiminlyönnin tai asunnon virheellisyyden perusteella.

Myyjän viivästys

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Jos ostaja on asettanut myyjälle määrätyn lisäajan sopimuksen täyttämistä varten eikä se ole kohtuuttoman lyhyt, ostaja saa niin ikään purkaa kaupan, jos myyjä ei täytä sopimusta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä ilmoittaa, ettei hän täytä sopimusta tämän ajan kuluessa.

Jos myyjä osoittaa, että viivästys johtuu rakennustyötä kohdanneesta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei kohtuudella ole voitu ottaa huomioon kauppaa tehtäessä ja jonka seurauksia ei myöskään kohtuudella voida välttää tai voittaa, ostaja ei saa purkaa kauppaa. Tällöinkin kaupan purku on mahdollinen, jos viivästyksen kesto ylittää 60 päivää. Lisäksi jos ostaja joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen, jos hänen olisi pysyttävä sopimuksessa, hän saa kuitenkin purkaa kaupan tämän säännön estämättä.

Ostaja ei saa purkaa kauppaa myyjän viivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun asunto on luovutettu hänen hallintaansa.

Ennakoitu myyjän viivästys

Jos ennalta on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tulee tapahtumaan, ostaja saa purkaa kaupan jo ennen kuin asunnon sovittu luovutusajankohta on käsillä.

Ostajan laiminlyönti kauppahinnan maksamisessa

Myyjä saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Jos myyjä on asettanut ostajalle maksun suorittamista varten määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, myyjä saa niin ikään purkaa kaupan, jollei maksua suoriteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan kuluessa.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu ostajalle eikä myöskään sen jälkeen, kun asunto on luovutettu ostajan hallintaan, ellei omistuksenpidätysehdosta muuta johdu.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu korkoineen on suoritettu.

Asunnon virheellisyys purkuperusteena

Jollei asunnossa olevan virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta, ostaja saa purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen. Samoin ostajalla on oikeus kaupan purkuun, jos on painavia syitä olettaa, ettei virheen oikaisua tulla suorittamaan kohtuullisessa ajassa. Kaupan purku virheen perusteella onnistuu siis vasta sitten, kun on selvää, ettei virhettä oikaista ja kun virhe on merkittävä.

Lähde §: asuntokauppalaki

Suomen Juristit Oy
29.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.