Uusi sakkomenettely siirsi valtaa lopullisesta rangaistuksesta esitutkintaviranomaisille. Uuden sakkomenettelyn mukaiset sakkomääräys ja rikesakkomääräys ovat lopullisia seuraamuksia.

Mitä asioita sakkomenettelyssä voidaan käsitellä?

Sakkomenettelyssä voidaan ottaa tapaus, jos teosta on säädetty ankarin rangaistus on enintään sakko tai kuusi kuukautta vankeutta. Sakkomenettelyssä voidaan käsitellä myös tapaukset, jotka on lailla säädetty rikesakkorikkomuksiksi. Sakkomenettelyyn voidaan ottaa tapaukset, joista oheisseuraamuksena on enintään 1000 euron suuruinen menettämiseuraamus.

Sakkolajit ja teot

Sakkolajeja joissa valvontaa suorittava virkamies määrää rangaistuksen ja menettämiseeuraamuksen ovat sakkomääräys ja rikesakkomääräys. Muita sakkolajeja ovat rangaistusvaatimus ja sakkovaatimus.

Sakkomääräyksen antaa poliisimies. Sakkomääräys voidaan antaa, jos seuraamus on enintään 20 pvs suuruinen ja teko liittyy pääsääntöisesti tieliikenteestä annettujen säännösten rikkomiseen (sis. myös joitakin rikoslain vastaisia tekoja kuten näpistys.).

Suostumukset

Sakkomääräys on valituskelvoton ja edellyttää, että rikoksesta epäilty suostuu asian käsittelyyn suoraan sakolla kaikilta osin. Sakkomenettely edellyttää myös asianomistajan suostumusta.

Epäillyn suostumus tarkoittaa, että epäilty tunnustaa teon ja hyväksyy siitä määrättävän seuraamuksen sekä luopuu oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuu asian ratkaisemiseen sakkomenettelylain mukaisessa menettelyssä.

Epäillyn suostumukseksi katsotaan myös se, että tämä 30 päivän kuluessa sakon tiedoksiaannista maksaa sakon (tai rikesakon) osaksi tai kokonaan. Epäillyn suostumusta ei edellytetä, jos rikesakko määrätään ajoneuvoa pysäyttämättä havaitusta liikennerikkomuksesta (pönttösakot).

Yksinkertaisissa jutuissa ei enää sakon vahvistamista

Sakkomenettelyyn soveltuvia sakkoja ei pääsääntöisesti enää lähetetä vahvistettavaksi. Jos edellytykset nopeutettuun sakkomenettelyyn eivät täyty, virallisen syyttäjän on viivytyksettä tarkastettava hänen käsiteltäväkseen tullut sakkovaatimus ja rangaistusvaatimus sekä annettava rangaistusmääräys.

Nopeaa apua lakiasioihin.