Vähennykset perintöverosta otetaan verottajan puolelta huomioon automaattisesti sen mukaan, kuin perukirjassa on ilmoitettu kuolinpesän tilanne.

Vähennykset perintöverosta

Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu perinnönjättäjän omaisuuden säästö eli jäämistön suuruus. Sen jälkeen tämä jäämistö jaetaan suhteellisten perintöosuuksien mukaisesti perinnön saajille ja kutakin perinnön saajaa verotetaan erikseen. Perintöverotusta koskevat vähennykset otetaan huomioon kahdessa vaiheessa. Ensinnä jäämistön suuruuteen vaikuttavat vähennykset ja sen jälkeen kunkin osakkaan henkilökohtaiset vähennykset.

Jäämistön suuruuteen vaikuttavat vähennykset

Kuolinpesän jäämistö koostuu kaikesta siitä, mitä perinnönjättäjä kuollessaan omisti. Perukirja on perintöverotuksen perusta ja eräänlainen inventaario perinnönjättäjän omaisuudesta. Perukirjassa ilmoitetaan vainajan varat, mutta siinä on verotuksellisista ja muistakin syistä hyvä ilmoittaa myös kaikki jäämistön arvoa laskevat vähennykset. Tällaisina vähennyksinä ilmoitetaan vainajan henkilökohtaiset velat sekä kuolinpesän velat. Vainajan velkoina merkitään sellaiset velat, joiden peruste oli syntynyt ennen kuolemaa mutta jotka ovat olleet maksamatta kuolintapauksen sattuessa. Tyyppillisiä esimerkkejä ovat puhelin- ja sähkölaskut sekä vuokrat. Kuolipesän velkoina saadaan jäämistöstä vähentää ns. pesänselvityvelat eli hautauksesta, perunkirjoituksesta ja pesänselvityksestä aiheutuneet kustannukset.

Osakkaan henkilökohtaiset vähennykset; puolisovähennys ja alaikäisyysvähennys

Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä perintöverotuksessa 90 000 euron (1.1.2017 alk.) puolisovähennyksen. Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60 000 euron (1.1.2017 alk.) alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää. Näiden vähennysten jälkeen perintöveroa maksetaan, jos perinnön määrä vähennysten jälkeen on vähintään 20000 euroa. Ajankohtaiset perintöverotuksen rajat löytyvät perintö- ja lahjaverolaista.

Esimerkki:

Vainajalla on puoliso ja alaikäinen lapsi. Jäämistön suuruudeksi on todettu 200 000 euroa. Perinnönjättäjän tekemän testamentin perusteella leski perii puolet perinnönjättäjän omaisuudesta ja alaikäinen lapsi toisen puolen; molemmat 100 000 euroa. Puolison saaman perinnön arvosta vähennetään puolisovähennyksenä 90 000 euroa. Alaikäinen lapsi saa vähentää perinnön arvosta 60 000 euroa. Vähennysten jälkeen jää lesken verotettavan omaisuuden arvoksi tulee 10 000 euroa ja alaikäisen lapsen verotettavan omaisuuden arvoksi 40 000 euroa. Kun alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa veroa, on leski perintöverosta vapaa. Alaikäinen lapsi maksaa perintöveroa 40 000 euron saannosta (veroluokka I, veron määrä 1500 euroa, 1.1.2017 alk.)

Nopeaa apua lakiasioihin.