Välimiesmenettely on vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle. Se on usein nopeampi ja joustavampi riidanratkaisukeino kuin perinteinen oikeudenkäynti. Sitä käytetään erityisesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi.

Välimiesmenettelyssä osapuolten valitsemat välimiehet toimivat asian ratkaisijoina. Suomen lain mukaan välimiehiä on kolme, elleivät asianosaiset sovi toisin. Välimiehet eivät ole virkatuomareita, vaan kyseessä on yksityinen riidanratkaisukeino. Välimiesmenettelyn yksi etu voi olla se, että välitysmiehillä on usein asian ratkaisun kannalta tarpeellista erityistä asiantuntemusta.

Asian saattaminen välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi edellyttää kirjallista sopimusta. Välimiesmenettelyn käyttämisestä voidaan sopia erillisellä välityssopimuksella, tai jonkin muun sopimuksen osana välityslausekkeella, joka on yksi sopimuskohta. Välimiesmenettelyn käyttämisestä voidaan määrätä myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä.

Välimiesmenettelyssä tehty välitystuomio on täytäntöönpantavissa, eli tuomio voidaan tarpeen tullen toteuttaa viranomaisten avustuksella. Täytäntöönpantavuutta täytyy kuitenkin hakea käräjäoikeudelta. Tuomioon ei voida myöskään pääsääntöisesti hakea muutosta.

Välimiesmenettelyä voidaan käyttää niissä riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Sen sijaan rikosasioissa välimiesmenettelyä ei yleensä voida käyttää.


Lue lisää tuomioistuinsovittelusta.

Lähde §: laki välimiesmenettelystä


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.