Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittaminen sekä niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen toimivuus ja taloudellisuus ja ekologinen kestävyys.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaavaan kuuluvat kartta, kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi.

yleiskaavan laatiminen

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat kuitenkin laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö. Yleiskaavaa laatiessaan kuntien tulee ottaa huomioon:

  • yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
  • olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
  • asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
  • mahdollisuudet liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen esimerkiksi ekologisesti kestävällä tavalla;
  • mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
  • kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
  • ympäristöhaittojen vähentäminen;
  • rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Yleiskaavassa tulee sovittaa yhteen nämä vaatimukset ja pyrkiä optimaaliseen ratkaisuun näiden tekijöiden suhteen, jotka voivat olla osittain ristiriitaisiakin.


Lue lisää kunnan määräämästä rakennuskiellosta.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 24.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.