Miten avoimen yhtiön toiminta lopetetaan?

Silloin, kun avoin yhtiö asetetaan selvitystilaan, tarkoituksena on yhtiön toiminnan lopettaminen. Avoimen yhtiön asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen. Ensin ilmaantuu luonnollisesti purkamisperuste. Silloin yhtiömies voi vaatia toiselta yhtiömieheltä yhtiön selvitystä ja purkua. Seuraavaksi kaikkien yhtiömiesten on lopetettava sellaiset toimet, jotka ovat ristiriidassa yhtiön toiminnan lopettamisen kanssa. Kolmannessa vaiheessa muut yhtiömiehet voivat halutessaan lunastaa purkua vaatineen yhtiömiehen yhtiöosuuden. Tällöin vältytään selvitystilalta. Jollei lunastuspäätöstä tehdä lyhyehkön ajan sisällä, yhtiön katsotaan olevan selvitystilassa. Selvitystila tulee julkiseksi, kun sen merkitsemisestä kaupparekisteriin on kuulutettu.

Yhtiömiehet päättävät itse yhtiön selvitystavasta. Yleensä kaikki yhtiömiehet toimivat itse selvitysmiehinä. Jos se ei esimerkiksi erimielisyyksien vuoksi ole mahdollista, he voivat hakea tuomioistuimelta selvitysmiehen määräämistä. Kun selvitysmiehet on nimetty, yhtiömiehet menettävät oikeutensa hoitaa yhtiön asioita ja edustaa avointa yhtiötä. Ne oikeudet siirtyvät selvitysmiehille. Selvitysmiehet saavat kuitenkin ryhtyä vain yhtiön selvityksen vaatimiin toimiin.

Yhtiömiehet voivat yksimielisesti sopia, että laaditaan välittömästi lopputilitys ja jaetaan yhtiön omaisuus yhtiömiehille. Julkisen haasteen hakemista ei välttämättä vaadita, koska yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu turvaa velkojien oikeudet. Samalla perusteella yhtiömiehet voivat päättää yhtiön omaisuuden jaosta ennen velkojen maksua. Yleensähän velat on maksettava ennen omaisuuden jakoa. Useimmiten selvitystilan aikana kuitenkin realisoidaan yhtiön varat ja maksetaan velat pois. Jos yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, jäljelle jääneet velat jaetaan yhtiömiesten kesken. Velkojen maksamisen jälkeen jäävä netto-omaisuus jaetaan yhtiömiehille.

Nopeaa apua lakiasioihin.