Adoptio on aina pysyvä ja sen tarkoituksena on antaa adoptiolapselle samanlainen asema oikeudellisesti kuin biologisille on lapsille. Adoption purkaminen on mahdollista ainoastaan ulkomaisissa adoptioissa. Silloin adoptiolain mukaan adoption purkaminen on mahdollista Suomessa joko käräjä- tai hovioikeudessa.

Voiko adoption purkaa?

Lapsi adoptoidaan usein joko alaikäisenä tai täysi-ikäisenä. Kun adoptioprosessi on tullut päätökseensä ja adoptio vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä, on adoptiolasta pidettävä adoptiovanhempiensa lapsena, joka on täysin verrattavissa biologiseen lapseen. Adoption jälkeen aikaisemmat vanhemmat vapautuvat lapsen elatusvelvollisuudesta.

Suomen adoptiolain mukaan adoptiota ei ole enää mahdollista purkaa sen vahvistamisen jälkeen. Tosin adoptioon liittyvät oikeusvaikutukset voivat lakata hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, joihin lukeutuu esimerkiksi tilanne, jossa lapsi uudelleen adoptoidaan ja adoption päättyminen voi tulla kyseeseen.

Ulkomaisen adoption purkaminen ja sen tunnustaminen

Adoptiolaissa katsotaan vieraassa valtiossa tehty päätös tai muu oikeudellinen toimenpide adoption vahvistamiseksi, mikäli päätöksen olennainen tarkoitus on ollut lapsen ja vanhemman välisen suhteen vahvistaminen. Tämä on mahdollista myös, vaikka toimenpiteen oikeudelliset vaikutukset vieraassa valtiossa eivät vastaisikaan adoption oikeusvaikutuksia Suomen lain mukaan.

Ulkomaisen adoption purkamiselle on kuitenkin olemassa erinäisiä säännöksiä. Vieraassa valtiossa tapahtunut adoption purkaminen on voimassa Suomessa ilman erillistä vahvistusta, jos purkaminen on tapahtunut niin, että adoption kaikki osapuolet ovat asuneet kyseisessä valtiossa ilman keskeytystä vähintään vuoden verran.

Adoption purkaminen on mahdollista myös silloin, kun adoptiolapsi ja adoptiovanhemmat asuvat maassa, jossa purkaminen on maan lain mukaan sallittua. Myös tällöin maassa on täytynyt asua keskeytyksettä vähintään vuosi ennen kuin adoptio puretaan.

 

 

Lue lisää ulkomaisesta adoptiosta!

Nopeaa apua lakiasioihin.