Adoption seurauksena syntyy ottolapsen ja ottovanhempien sekä heidän sukulaistensa välille samanlainen oikeudellinen suhde, kuin lapsella oli ennen adoptiota omiin biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa. Adoption oikeusvaikutukset käyvät ilmi Adoptiolain kolmannesta luvusta. Oikeusvaikutuksia voivat olla esimerkiksi adoption purkaminen tai elatusvelvollisuuden siirtyminen.

Adoption seurauksena lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Ottolasta on kuitenkin pidettävä puolisoiden yhteisenä lapsena, jos puoliso on yksin adoptoinut toisen puolison lapsen joko avioliiton aikana tai sen jälkeen, kun avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta.

Elatusvastuun siirtyminen

Lapsen huoltajuus, holhous ja vastuu lapsen elatuksesta siirtyvät adoptiossa ottovanhemmille. Samalla päättyy lapsen aikaisempien vanhempien velvollisuus vastata lapsen elatuksesta, huollosta ja holhouksesta.

Adoption oikeusvaikutusten purkaminen

Vahvistettua ottolapsisuhdetta ei pääsääntöisesti voida purkaa, mutta kahdessa erityistapauksessa adoptio ja sen oikeusvaikutukset voivat purkautua. Adoptio purkautuu ensinnäkin silloin, jos ottovanhempi ja ottolapsi oikeusministeriön luvalla solmivat avioliiton keskenään taikka rekisteröivät parisuhteensa. Ottolapsisuhde voi purkautua myös uudella adoptiolla, jossa lapsi siirtyy uuteen perheeseen tai takaisin biologiseen perheeseensä.

 

Lue lisää lapsen adoptoinnista yleisesti sekä adoption esteistä!

Nopeaa apua lakiasioihin.