Ajokortin saamiselle on asetettu erinäisiä edellytyksiä liikenneturvallisuuden tason takaamiseksi. Näin ollen, ajokortin saaminen on kaukana itsestäänselvyydestä. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös riittävällä tasolla. Ajokortti myönnetään vain henkilöille, jotka täyttävät asetuksella säädetyt terveysvaatimukset. Ajokortin anomisen yhteydessä hakijan tulee antaa terveysselvitys, jonka takia kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa henkilö, joka ei täytä säädettyjä terveysvaatimuksia. Ajokorttilupa tulee näin ollen olla myönnettynä ennen kuin ajo-oikeus voidaan hankkia.

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset koskevat yleisesti kuljettajan näkökykyä sekä muita vikoja ja sairauksia, jotka vaikuttavat kuljettajan kykyyn hallita ajoneuvoa. Näön suhteen on asetettu tarkimmat vaatimukset, sekä tarkkuuden ja näkökentän laajuuden osalta. Näön tarkkuudesta säädetään ajokorttilaissa ja näkökentästä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa ajokorttidirektiivissä.

Näiden näköä koskevien vaatimusten lisäksi hakijalla ei saa olla sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia hakemansa ajokorttiluokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana, tai jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei saa heikentää olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.

Liikkumis- ja toimimisesteet

Näin ollen, kaikki sairaudet ja vammat eivät suoranaisesti rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana tai ajokorttiluvan myöntämistä.  Näiden säännöksien nojalla liikkumis- ja toimimisesteinen henkilökin voi hakea ajokorttilupaa. Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom voi edellä mainitussa tapauksessa myöntää luvan, mikäli virasto katsoo, ettei vamma suuressa määrin rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana.

Heikennetty näkökenttä

Myös heikentyneen näkökentän omaava henkilö voi saada ajokorttiluvan. Edellytyksenä näkökentän vaatimuksista poikkeamiselle on, että siihen on erityisiä syitä ja että näkökenttä ei heikennä olennaisesti henkilön kykyä kuljettaa turvallisesti tiettyyn ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa erikoislääkärin todistuksen ja tarvittaessa suoritettavan ajokokeen perusteella.

Lue lisää ajokorttiluvasta

Lähde §: ajokorttilaki, ajokorttidirektiivi

Nopeaa apua lakiasioihin.