Myös alaikäisellä potilaalla, eli lapsella on oikeuksia. Lapsellakin on oikeus mm. hyvään hoitoon, tiedonsaantiin ja oman äidinkielen käyttöön. Tämä yhdenvertaisuuden perusperiaate on kirjattu myös Suomen ratifioimaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sen sijaan potilaan itsemääräämisoikeus riippuu jossain määrin iästä, sillä lasten harkintakyky ei ole vielä täysin kehittynyt. Lapsen mielipidettä on kuunneltava, mutta mielipiteen painoarvoa on arvioitava lapsen iän ja kehitystasoon suhteutettuna. Usein kysymys voi olla siitä, onko lapsi kykenevä arvioimaan omaa parastaan.

Tavoitteena yhteisymmärrys

Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että hoitohenkilökunta hoitaa potilasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos alaikäinen potilas kieltäytyy tietystä hoidosta, lääkärin on yleensä valittava jokin toinen lääketieteellisesti hyväksyttävä hoitomenetelmä. Tämä edellyttää lapselta kykyä ja ymmärrystä vertailla hoitoja keskenään. Lapsen on ymmärrettävä hoitojen sisällöstä, vaikutuksista ja seurauksista riittävästi saadakseen painoarvoa päätöksentekoon. Potilaan itsemääräämisoikeus tukee potilaan yksilöllisyyttä ja arvokkuutta.

Mitään ikärajaa alaikäisen potilaan kuulemiselle ja mielipiteen huomioon ottamiselle ei aseteta. Jos alaikäinen potilas ei ole tarpeeksi kypsä päättämään itse hoidostaan hoidon ja käytettävät hoitomenetelmät päättää vanhemmat tai huoltaja ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöstö. Hoito tapahtuu tällöin yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.

Lapsen edun mukainen ratkaisu

Huoltajalla tms. ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää hoitoa, joka on tarpeen alaikäisen potilaan henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Kysymys voi linkittyä näin ollen myös perusoikeuksiin. Tämä poikkeussäännös säädettiin, koska esim. vakaumuksellislla kielloilla on vaarannettu lapsen henki ja terveys.

Itsemääräämisoikeutensa mukaisesta hoitotahdosta voidaan poiketa, kun annetaan kiireellistä hoitoa. Kiireellistä hoito on ainakin tilanteissa, joissa potilas on kykenemätön ilmaisemaan mielipidettään. Alaikäisellä potilaalla siis on itsemääräämisoikeus, jos häntä pidetään riittävän kypsänä, ikään ja kehitystasoonsa nähden. Se missä määrin lapsen mielipide otetaan huomioon jää aikuisten arvioitavaksi lapsen edun mukaisen ratkaisun saavuttamiseksi.


Lue lisää kiireellisestä hoidosta.

Lähde §: YK:n lapsen oikeuksien sopimus, laki potilaan asemasta ja oikeuksista


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.