Terveydenhuolto

Potilasasiakirja ›

Potilasasiakirja sisältää tietoja potilaasta, hänen tilastaan ja annetuista hoidoista. Potilasasiakirjat liittyvät keskeisesti potilaan saamiin hoitoihin ja hoidon järjestämiseen. Potilasasiakirjoista selviää myös mm. määrätyt tutkimukset ym. hoitoon vaikuttavat keskeiset seikat. Potilasasiakirjat sisältävät arkaluonteisia henkilön terveyttä koskevia tietoja. Potilaiden yksityisyyden suojaamiseksi asiakirjojen julkisuudesta säädellään tarkoin lailla. Potilasasiakirja on esim. potilaskertomus Potilaskertomus on kronologisesti etenevä kertomus hoidon vaiheista. Asiakirja Lue lisää ›

Potilasvahinkoilmoitus ›

Potilasvahinkoilmoitus on ilmoitus, joka tehdään, kun potilalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidossa henkilövahinko. Ilmoituksella voi hakea korvausta hoidossa tapahtuneesta vahingosta. Korvattavia vahinkoja ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja ns. kohtuuton vahinko. Korvausta voi hakea kun hoidon on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoa on vahinkoa aiheuttavasti voinut antaa esim. lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja. Määräaika Lue lisää ›

Suomalainen potilasvakuutusjärjestelmä perusteiltaan ›

Potilasvakuutusjärjestelmä on olemassa hoidossa tai tutkimuksissa tapahtuvien henkilövahinkojen varalta. Vahinkojen korvaamisesta päättää potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkolautakunta. Järjestelmää rahoittavat ne vakuutusyhtiöt, jotka Suomessa myöntävät potilasvakuutuksia. Erityinen järjestelmä korostaa potilaan oikeutta saada korvaus kärsimästään hoidossa tapahtuneesta henkilövahingosta. Normaalin vahingonkorvausprosessin käynnistäminenkin on mahdollista, muttei potilasvakuutusjärjestelmän alla yleensä järkevää, eikä aina taloudellisesti kannattavaa. Potilasvakuutujärjestelmä keskittää potilasvahinkoihin liittyvät asiat. Potilasvahingot voidaan Lue lisää ›

Potilasasiamies valvoo potilaiden etua ›

Potilasasiamies on oltava jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä. Asiamies toimii potilaan oikeuksia edistäen. Potilasasiamiehellä on tiedottamis- ja neuvontatehtäviä. Potilasasiamiehen on neuvottava potilasta PotL mukaisissa asioissa. Tämä tarkoittaa esim. avustamista muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtävänä on auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään hoitoon liittyvää ongelmaa hoitopaikassa. Potilasasiamieheltä saa apua myös potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Asiamies ei ota kantaa hoidon sisältöön, hoitoon, taudinmäärityksiin ym. Lue lisää ›

Erikoissairaanhoitoon pääsy ›

Erikoissairaanhoitoon pääsyssä kansalaisille aiheutuvat ongelmat liittyvät usein kunnallisen terveydenhuollon kautta saataviin palveluihin. Jokainen voi luonnollisesti käyttää haluamiaan erikoissairaanhoidon palveluita valitsemillan yksityisillä klinikoilla valitsemissaan paikoissa. Kustannukset erikoissairaanhoidosta voivat kuitenkin tällöin nousta merkittäviksi. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääke- ja hammaslääketieteen erikoisalojen paveluita. Sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon perusyksikkö. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Kiireettömässä Lue lisää ›

Kiireellinen hoito terveydenhuollossa ›

Kiireellinen hoito annetaan jokaiselle. Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. Vaikka potilaan suostumus on Lue lisää ›

Hoitotakuu turvaa perusterveydenhuoltoon pääsyä ›

Hoitotakuu tarkoittaa potilaan oikeutta päästä terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä. Hoitotakuulla tarkoitetaan usein kiireettömän hoidon ja kiireettömän tutkimuksen määräaikoja. Kiireelliseen hoitoon on päästävä mahdollisimman pian (onnettomuus, sairauskohtaus ym). Kiireellinen hoito edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Hoitotakuusta on säädetty lailla yhdenvertaisen ”kiireettömän” terveydenhuollon turvaamiseksi. Terveyskeskukseen on saatava Lue lisää ›

Hoitotahto ja sen merkitys ›

Hoitotahto on potilaan tahtoa siitä, miten häntä olisi hoidettava. Hoitotahto voi liittyä toisaalta meneillään olevaan hoitoon, mutta myös tulevaisuuteen. Potilaan itsemääräämisoikeus Potilaan tahdolla omasta hoidostaan on merkitystä. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos täysi-ikäinen potilas Lue lisää ›

Hoitosuunnitelma on hoidollinen ohjenuora ›

Hoitosuunnitelma on laadittava hoitosuhteessa tarvittaessa. Suunnitelma laaditaan, kun potilas on hoidossa, tutkimuksessa tai kuntoutuksessa (lääkinnällinen). Edellä mainittu hoito voi tapahtua julkisessa terveydenhuollossa (mm. sairaalat ja terveyskeskus) tai työterveyshuollossa. Hoitosuunnitelma laatimisen tarveharkinnasta sisältöön Suunnitelma ei ole tarpeen esimerkiksi silloin, kun potilas saa vain tilapäistä neuvontaa ja ohjausta. Hoitosuunnitelma on tehtävä, kun se on tarpeen potilaan hoidon, Lue lisää ›

Hoitosuhde ja potilastiedot ›

Hoitosuhde on terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välinen suhde. Suhde on yksi terveydenhuollon perusyksikkö. Potilaan kannalta suhde on usein merkityksellinen. Suhde vaikuttaa merkittävästi potilaan hyvinvointiin. Oikeudellisesti hoitosuhteen keskeinen ominaisuus on luottamuksellisuus. Luottamuksellisuus merkitsee laajasti ajatellen sitä, että potilas luottaa ammattihenkilön toiminnan asianmukaisuuteen. Tämä edellyttää monia asioita: ammattitaitoa, potilaan kuuntelemista ja tämän yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lisäksi sosiaali Lue lisää ›