Hoitotahto on potilaan tahtoa siitä, miten häntä olisi hoidettava. Hoitotahto voi liittyä toisaalta meneillään olevaan hoitoon, mutta myös tulevaisuuteen.

Potilaan itsemääräämisoikeus

Potilaan tahdolla omasta hoidostaan on merkitystä. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos tästä ei saada selvitystä, potilasta on hoidettava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.

Hoitotahto

Ihminen voi halutessaan ilmaista hoitoa koskevan tahtonsa tulevaisuuden varalta laatimalla hoitotahdon. Useimmiten hoitotahto halutaa ilmaista sen vuoksi, ettei henkilö ole kykenevä aina ilmaisemaan itseään. Hoitotahto on hyvä laatia kirjallisesti, jotta se on tarvittaessa hoitoon osallistuvien käytettävissä. Sen olemassaolosta ja sijainnista on syytä kertoa läheisille mm. onnettomuuksien ja sairauskohtauksien varalta. Tällöin hoitotahdon sisältökysymykset eivät myöskään jää kyseenalaiseksi. Hoitoon osallistuvien on mahdollisuuksien mukaan noudatettava hoitotahtoa.

Hoitotahto on helpoin tehdä valmiille lomakepohjille. Se voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita erilaisten tilanteiden varalle. Ohjeiden avulla on mahdollista saada tietoa siitä, miten ihminen on itse ilmoittanut haluavansa tulla hoidetuksi, mikä helpottaa niin omaisten ja läheisten kuin hoitoon osallistuvienkin toimintaa.

Tilanteissa, joissa potilas kykenee ilmaisemaan hoitotahtonsa, mutta ei kykene itse varmentamaan sitä koskevaa merkintää, sen voi allekirjoituksellaan varmentaa kaksi terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotka ovat kuulleet tai voineet muuten luotettavasti todeta potilaan tahdonilmaisun.


Lue lisää kiireellisestä hoidosta.

Lähde §: laki potilaan asemasta ja oikeuksistaterveydenhuoltolaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.