Hoitosuhteessa on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan, kun potilas on hoidossa, tutkimuksessa tai kuntoutuksessa (lääkinnällinen). Edellä mainittu hoito voi tapahtua julkisessa terveydenhuollossa (mm. sairaalat ja terveyskeskus) tai työterveyshuollossa.

Hoitosuunnitelma laatimisen tarveharkinnasta sisältöön

Suunnitelma ei ole tarpeen esimerkiksi silloin, kun potilas saa vain tilapäistä neuvontaa ja ohjausta. Hoitosuunnitelma on tehtävä, kun se on tarpeen potilaan hoidon, tutkimuksen jne. järjestämiseksi. Sunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten potilaan hoito aiotaan järjestää. Lisäksi se sisältää toteuttamisaikataulun. Suunnitelma perustuu asianmukaiseen ja ajanmukaiseen lääketieteelliseen tietoon esimerkiksi taudinmäärityksessä.

Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa myöhemmin tarkistaa tai muuttaa. Hoitosuunnitelman keskeinen tarkoitus on yhtenäistää potilaan kohtelua etenkin silloin, kun hän on useiden organisaatioiden asiakkaana. Tarkoitus olisi myös helpottaa potilaan kokonaiskuvan hallintaa.

Hoitosuunnitelmaa laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas ei ole kypsä ymmärtämään asiaa, se laaditaan yhteisymmärryksessä hänen läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Potilaan yleinen itsemääräämisoikeus siis koskee myös hoitosuunnitelmaa. Suunnitelma ei ole varsinainen hallintopäätös.

Suunnitelma itsessään on valituskelvoton. Tyytymätön potilas voi kuitenkin tehdä muistutuksen potilasasiamiehelle. Lisäksi hän voi kannella hoidosta tai kohtelusta alan laillisuusvalvojille, eli aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.


Lue lisää potilaan itsemääräämisoikeudesta ja potilasasiamiehestä.

Lähde §: laki potilaan asemasta ja oikeuksista, terveydenhuoltolaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.