Potilasasiamies on oltava jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä. Asiamies toimii potilaan oikeuksia edistäen. Potilasasiamiehellä on tiedottamis- ja neuvontatehtäviä. Potilasasiamiehen on neuvottava potilasta PotL mukaisissa asioissa. Tämä tarkoittaa esim. avustamista muistutuksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen tehtävänä on auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään hoitoon liittyvää ongelmaa hoitopaikassa. Potilasasiamieheltä saa apua myös potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Asiamies ei ota kantaa hoidon sisältöön, hoitoon, taudinmäärityksiin ym. hoitoon liittyviin lääketieteellisiin kysymyksiin. Potilasasiamiehen tehtävänä ei myöskään ole arvioida mahdollisten hoitovirheiden olemassaoloa.

Yleensä potilasasiamiehen tiedot on nähtävillä hoitopaikassa, ilmoitustaululla tms. Yhteystiedot löytyvät myös hoitaneet toimintayksikön internet-sivuilta.

Potilasasiamies voi olla myös samalla sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies vastaa sosiaalihuollon palveluissa vastaavista tehtävistä. Joskus potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa sama henkilö. Myös kahdella tai useammalla terveydenhuollon toimintayksiköllä voi olla yhteinen potilasasiamies.

Lähde §: laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Nopeaa apua lakiasioihin.