Hoitotakuu tarkoittaa potilaan oikeutta päästä terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä. Hoitotakuulla tarkoitetaan usein kiireettömän hoidon ja kiireettömän tutkimuksen määräaikoja. Kiireelliseen hoitoon on päästävä mahdollisimman pian (onnettomuus, sairauskohtaus ym). Kiireellinen hoito edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Hoitotakuusta on säädetty lailla yhdenvertaisen ”kiireettömän” terveydenhuollon turvaamiseksi.

Terveyskeskukseen on saatava välitön yhteys puhelimitse arkisin ja aukioloaikana sinne on voitava mennä käymään.

Hoitotakuu – hoidon tarve arvioidaan

Perusterveydenhuoltoon pyrittäessä yleensä puhelimessa ammattihenkilö arvioi hoidon tarpeen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Yleensä itse hoito on aloitettava perusterveydenhuollossa viimeistään 3 kk:n päästä hoidon arvioinnista.

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan  kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä. Päihdetyöllä tarkoitetaan muuta päihdetyötä kuin erikoissairaanhoidossa tai sosiaalihuollossa tapahtuvaa.

Erikoissairaanohoidolla tarkoitetaan  lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.


Lue lisää kiireellisestä hoidosta.

Lähde §: terveydenhuoltolaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.