Alivuokraus on vuokrasuhde joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhde on kyseessä myös silloin kun muu kuin vuokralainen (esimerkiksi omistaja) luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan.

Alivuokrasuhteessa huoneiston alkuperäinen vuokralainen eli ”alivuokranantaja” jää myös itse asumaan huoneistoon. Myös omistaja jää hallinnoimaan osaa huoneistosta ollessaan alivuokranantajana.

Ilman vuokranantajan suostumusta

Alivuokraukseen ei tarvita alkuperäisen vuokranantajan lupaa kahdessa tilanteessa: 1. Jos alivuokranantaja luovuttaa enintään puolet vuokraamastaan huoneistosta alivuokralaiselle. 2. jos alivuokrauksesta ei aiheudu alkuperäiselle vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä alivuokraus on siis mahdollinen, eikä alkuperäinen vuokranantaja voi sitä kieltää tai estää. Näiden ehtojen täyttymättä jäädessä alivuokraus on mahdollista tietysti myös alkuperäinen vuokranantajan suostumuksella.

Alivuokraa koskevia säännöksiä sovelletaan myös omakotitalon alivuokraukseen, kun kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä omakotitalossa oleva yksi kokonainen huoneisto annetaan alivuokralle. Tällöin edellytetään, että omakotitalon omistaja tai koko talon vuokralle ottanut tai muu haltija itse asuu toisessa huoneistossa. Alivuokrasuhteessa vuokrasopimuksessa sopimusosapuolia ovat vain alivuokranantaja ja alivuokralainen. Alkuperäinen vuokrantaja ei siis ole vuokrasuhteen osapuoli.

Voimassa kaksi sopimusta; vuokraus ja alivuokraus

Kun kysymyksessä on alivuokraus, voimassa sanaan aikaan kaksi erillistä vuokrasuhdetta: alkuperäisen vuokranantajan ja alivuokranantajan välinen vuokrasuhde, sekä alivuokranantajan ja alivuokralaisen välinen alivuokrasuhde. Sopmussuhteet ovat kuitnkin alisteiset, niin että päävuokrasopimuksen päättyessä (irtisanominen tai purku) päättyy myös alivuokralaisen vuokrasuhde.

Tällaisissa tilanteissa päävuokralaisen on ilmoitettava vuokrasuhteen päättymisestä viivytyksesttä alivuokralaiselle. Toinen tapa alivuokrasuhteen päättymiseen on se, että alivuokranantaja ja alivuokralainen itse osapuolesta riippumatta päättävät sopimussuhteen.


Lue lisää vuokra-asunnon luovutuksesta toiselle.

Lähde §: laki asuinhuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 16.7.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.