Väitesuoja on velvoiteoikeudellinen suojamuoto. Väitesuojalla tarkoitetaan arvopaperin luovutuksensaajan suojaa sellaisia arvopaperin liikkeellelaskijan väitteitä vastaan, jotka koskevat arvopaperin kohteena olevaa oikeutta.

Väitesuojassa on kyse velvoiteoikeudellisesta suojamuodosta. Toinen velvoiteoikeudellinen suojamuoto on maksusuoja. Edellä mainitut suojamuodot koskevat arvopaperin liikkellelaskeneen tahton ja arvopaperin haltijan välistä oikeussuhdetta. Vaihdantasuoja ja saantosuoja taas ovat esineoikeudellisia suojamuotoja ja koskevat arvopaperin haltijan ja sivullistahon välistä suhdetta. Kaikille arvopapereiden lajeille ei ole omaa lainsäädäntöä suojamuotoja koskien. Näin ollen velkakirjoja koskevaa lainsäädäntöä (velkakirjalaki) sovelletaan suojamuotojen osalta myös muihin arvopapereihin, kuten esimerkiksi osakkeisiin. Tämän lisäksi on otettava huomioon oikeustoimilain säännökset valeasiakirjoista ja oikeustoimen pätemättömyydestä.

Velallinen voi tietyissä tapauksissa vaatia oikeussuhdetta pätemättömäksi eli riitauttaa velkansa, vaikka velkakirja olisikin olemassa. Tämä velallisen väiteoikeus saattaa tulla kyseeseen, jos velkasuhteesta koituisi velalliselle esimerkiksi epäoikeudenmukaista taloudellista haittaa. Lähtökohtaisesti luovutuksensaajan asema on vahvistettu lainsäädännölläkin eikä velallinen pysty yleensä kieltäytymään maksamasta velkakirjassa olevaa määrää.

Väitesuojan voidaan sanoa katkaisevan velallisen väiteoikeuden velkakirjan pätevyydestä. Arvopaperioikeudessa ostajan suoja on korostettu ja näin väitesuoja suojaa siis myös arvopaperin luovutuksensaajaa eli arvopaperin haltijaa. Väitesuoja suojaa haltijaa arvopaperin liikkeeseen laskeneen tahon sellaisia väitteitä vastaan, joissa on kyse arvopaperin kohteena olevasta oikeudesta. Esimerkiksi osakettahan pidetään osoituksena oikeudesta tiettyyn omistusosuuteen siitä yrityksestä, jonka osake on kyseessä. Väitesuojan tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan arvopaperien vaihdantaa. Jos esim. osakkeita ostaessa joutuisi kantamaan riskin siitä, onko papereiden luomat omistusoikeudet päteviä, käytävä kauppa hidastuisi ja vaikeutuisi.

Väitesuoja edellyttää vilpitöntä mieltä

Väitesuoja suojaa kuitenkin vain vilpittömässä mielessä arvopaperin, esim. osakkeen hankkinutta. Vilpittömän mielen vaatimus asettaa siirronsaajalle edellytyksen, että hän ei ole tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että jonkinlainen väite mitättömyydestä on olemassa.Väitesuoja suojaa arvopaperin haltijaa silti vain, jos suojaa koskevat ehdot täyttyy. Väitesuoja tulee voimaan vain, jos arvopaperi on tullut luovutuksensaajan haltuun luovutuksen perusteella. Siispä, jos osake peritään, peritty osake ei oikeuttaisi häntä väitesuojaan.

Väitteet jaetaan edelleen heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin. Väitesuoja suojaa vain heikkoja väitteitä vastaan. Vahvojen väitteiden osalta kuten esimerkiksi väite siitä, että osake on väärennetty, arvopaperin haltija ei saa väitesuojaa.


Lue lisää arvopaperikaupasta ja velkakirjan vahvoista ja heikoista väitteistä.

Lähde §: velkakirjalaki, oikeustoimilaki

Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.