Sijoittaminen

Rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ›

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Se hallinnoin yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Yhtiö ei omista varoja, vaan ne ovat rahasto-osuuden omistajien eli rahastoihin sijoittaneiden sijoittajien omaisuutta. Rahastoyhtiö tarjoaa usein myös muita palveluita Rahastoyhtiöt saavat harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa ja sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa, jos tällainen toiminta ei ole omiaan vahingoittamaan rahasto-osuudenomistajien etua. Rahastoyhtiöt saattavat olla itsenäisiä palveluntarjoajia Lue lisää ›

Mikä on arvopaperi? ›

Mitä ”arvopaperilla” tarkoitetaan? Arvopaperi on esimerkiksi omistuksen todisteena oleva asiakirja. Esimerkki arvopaperista on asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja. Arvopaperia käytetään todisteena joko suorasta omistuksesta tai suoran omistuksen sijaan arvopaperi voi osoittaa haltijansa muun kuin  omistusoikeuden johonkin kohteeseen tai asiaan. Asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja osoittaa tarkalleen ottaen sen, kenellä on oikeus hallita huoneistoa. As.Oy:n osakekirjan omistaja omistaa Lue lisää ›

Hyvä pankkitapa on pankkialan omaa ohjeistoa ›

Hyvä pankkitapa tarkoittaa ohjeistoa, periaatteita ja käytäntöjä, jotka ohjaavat pankkien toimintaa lainsäädännön lisäksi. Hyvällä pankkitavalla tarkoitetaan ennen kaikkea pankkien omia ohjeistoja. Tähän liittyy mm. pankkitoiminnan rehellisyys, ammattitaitoisuus ja luottamussuhde asiakkaaseen. Myös pankin velvollisuutta huolehtia työntekijöidensä ammattitaidosta on korostettu. Hyvä pankkitapa liittyy usein asiakkaan kohtaamiseen Hyvään pankkitapaan liitetään usein asiakaslähtöisyys. Toiminnassa olisi huomioitava ennen kaikkea asiakkaan etu. Lue lisää ›

Jälkimarkkinat — arvopaperikauppa ›

Jälkimarkkinat ovat markkinoita, joilla osakkeiden omistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla. Arvopaperimarkkinat koostuvat ensimarkkinoista ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ns. normaalia vaihdantaa Jälkimarkkinoilla kyse ei enää ole itse yrityksen toiminnan rahoituksesta, vaan ”normaalista” osto-myynti tilanteesta. Osakkeiden osto ja myynti voi tapahtua joko suoraan myyjän ja ostajan välillä tai sitten keskitettyjen osakemarkkinoiden välityksellä. Keskitetyillä osakemarkkinoilla eli arvopaperipörsseissä välittäjät käyvät Lue lisää ›

Ensimarkkinat — Arvopaperikauppa ›

Ensimarkkinat ovat arvopaperimarkkinaoikeudessa arvopapereiden kuten osakkeiden tai joukkuovelkakirjalainojen liikkellelaskua. Liikkeellelasku on tapa hankkian toiminnalle rahoitusta. Esimerkki osakeyhtiön ensimarkkinoista voi olla yrityksen osakeanti tai joukkokirjavelkakirjalainan myynti yleisölle. Ensimarkkinat eli liikkeellelasku on keino rahoittaa Ensimarkkinoilla halukkaat voivat merkitä/ostaa/sijoittaa liikkeelle laskettuihin arvopapereihin. Jos ja kun yritys tarvitsee rahaa toimintansa pyörittämiseen, se voi lainan oton vaihtoehtona suorittaa osakeannin, eli Lue lisää ›

Arvopaperin haltijan väitesuoja ›

Väitesuoja Väitesuoja on velvoiteoikeudellinen suojamuoto. Väitesuojalla tarkoitetaan arvopaperin luovutuksensaajan suojaa sellaisia arvopaperin liikkeellelaskijan väitteitä vastaan, jotka koskevat arvopaperin kohteena olevaa oikeutta. Väitesuojassa on kyse velvoiteoikeudellisesta suojamuodosta. Toinen velvoiteoikeudellinen suojamuoto on maksusuoja. Edellä mainitut suojamuodot koskevat arvopaperin liikkellelaskeneen tahton ja arvopaperin haltijan välistä oikeussuhdetta. Vaihdantasuoja ja saantosuoja taas ovat esineoikeudellisia suojamuotoja ja koskevat arvopaperin haltijan ja Lue lisää ›

Vaihtovelkakirja: Korollinen laina, jonka osakeyhtiö ottaa yleisöltä ›

Mikä on vaihtovelkakirja? Vaihtovelkakirja on korollinen laina, jonka osakeyhtiö on ottanut sijoitusmieliseltä yleisöltä. Vaihtovelkakirja annetaan sijoittajalle antamansa rahalainan vastineeksi. Sijoittajan valinnan mukaan osakeyhtiö maksaa lainan takaisin joko rahana tai vaihtamalla sen osakkeisiin. Jos vaihtovelkakirjalaina on suunnattu tietylle kohderyhmälle, osakkeiden merkintäoikeutta ei voi siirtää.

Vahingonkorvaus: Arvopaperimarkkinalain vastainen menettely ›

Voinko saada vahingonkorvausta arvopaperimarkkinalain vastaisesta menettelystä? Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa siitä, että joku on menetellyt arvopaperimarkkinalain vastaisesti, on vahingonaiheuttaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Mahdolliseen vahingonkorvauksen sovitteluun sekä korvausvastuun jakautumiseen kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Tilinhoitajayhteisö: Arvo-osuuksien omistajien palveleminen ›

Arvo-osuuksien omistajien palvelu? Arvo-osuuksien omistajia palvelevat tilinhoitajayhteisöt tai näiden asiamiehet, joina toimivat pankit ja pankkiiriliikkeet sekä Arvopaperikeskus. Arvo-osuustilien avaus sekä arvo-osuuksiin liittyvät toimeksiannot hoidetaan tilinhoitajayhteisöissä. Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisönä toimiva APK:n asiakastilipalvelu tarjoaa osin maksuttomia arvo-osuustilipalveluja arvo-osuuksien omistajille. Tilin voi avata kuka tahansa sellaista tarvitseva yksityishenkilö tai yhteisö. Yksityiselle sijoittajalle tarjottava tilipalvelu on pääosin maksutonta. Yritystä tai Lue lisää ›

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ›

Onko sisäpiiritiedon väärinkäyttö rikos? Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rikoksena rangaistava teko. Törkeässä tekomuodossa maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta. Säännökset kieltävät rangaistuksen uhalla julkistamattoman tiedon hyödyntämisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kaupassa. Myös sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi Suomessa joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin.