Tuomioistuimen on toimitettava valmistelu siten, että asia voidaan käsitellä pääkäsittelyssä yhtäjaksoisesti. Valmistelussa selvitetään mm. asianosaisten vaatimukset perusteineen. Keskeistä on myös pyrkiä selvittämään riidattomia ja riidanalaisia seikkoja. Valmistelussa tarkastellaan sovinnon edellytyksiä ja mahdollisuutta.

Joskus riita-asia ratkaistaan jo valmistelussa. Tällöin pääkäsittelyn pitämiselle ei jää tarvetta. Valmistelussa voidaan asiassa, jossa sovinto on sallittu ratkaista asia yksipuolisella tuomiolla tai tuomiolla siltä osin kuin kanne on myönnetty tai kanteesta on luovuttu. Valmistelussa voidaan myös vahvistaa osapuolten neuvotteluissa saavuttama sovinto. Käytännössä sen selvittyä, ettei asia ole riitainen, voi oikeus antaa asiassa tuomion tai vahvistaa sovinnon. Jos pääasia ratkaistaan valmistelussa, voidaan samalla antaa ratkaisu oikeudenkäyntikuluista silloinkin, kun ne ovat jääneet riitaisiksi, jollei kulujen määrän selvittämisen katsota vaativan pääkäsittelyä suullisen todistelun vastaanottamiseksi.

Asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen on valmistelun aikana aktiivisesti pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asiasta. Tuomioistuin voi myös tehdä myös osapuolille ehdotuksia asian sovinnolliseksi ratkaisuksi.

Valmistelussa voidaan myös joissain tapauksissa jättää kanne kokonaan tutkimatta. Tuomioistuimen on näissä tapauksissa tehtävä kanteen tutkimatta jätttämispäätös. Näin voi tapahtua esim. kun havaitaan ehdottomien prosessinedellytysten puuttuvan.

Riitainen asia voidaan ratkaista ainoastaan kirjallisen valmistelun perustellaa vain harvoin. Edellytetään, että asia on laadultaan sellainen, ettei se edellytä pääkäsittelyn toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

Asia voi siirtyä pääkäsittelyyn

Kun valmistelussa on selvitetty osapuolten vaatimukset ja riitaiset seikat, eikä sovinnolle näyttäisi olevan edellytyksiä, tai sitä ei saavuteta, tuomioistuin siirtää asian pääkäsittelyyn. Tuomioistuin määrää pääkäsittelyn ajankohdan ja kutsuu asianosaiset paikalle normaalisti. Asianosaisille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä pääkäsittelyn ajankohdasta.

Oikeudellisesti vaikeat ja laajat asia käsitellään kuitenkin käräjäoikeuden täydessä kokoonpanossa, vaikka asiassa ei esitettäisikään suullista todistelua. Tällöin asian ratkaisu ei ole yksin yhden, valmistelun laatineen tuomarin varassa.


Lue lisää valmisteluistunnosta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari

Nopeaa apua lakiasioihin.