Riita-asioiden oikeudenkäynneissä tutkitaan ja ratkaistaan riitaisia asioita asianosaisten välillä ja asian selvittämiseksi on tärkeää, että osapuolet ovat paikalla asiaa käsiteltäessä. Näin ollen asianosaiset lähtökohtaisesti määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään suulliseen valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn sakon uhalla, ellei syystä tai toisesta katsota, että asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo ei asian valmistelemiseksi ja selvittämiseksi ole tarpeen.  

Indispositiivinen riita-asia 

Indispositiivisissa riita-asioissa, eli riita-asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu, vastaajaa on aina kehotettava saapumaan tuomioistuimeen sakon uhalla. Mikäli kantaja tai kumpikaan asianosaisista ei ole paikalla tuomioistuimen istunnossa, jätetään asia sillensä. Sen sijaan jos vastaaja jää pois pääkäsittelystä tai pääkäsittelyyn tuotavaksi määrättyä vastaajaa ei saada tuoduksi, indispositiivinen riita-asia saadaan ratkaista, jos kantaja vaatii asian ratkaisemista ja asia saadaan riittävästi selvitetyksi vastaajan poissaolosta huolimatta. Jollei kantaja vaadi asian ratkaisemista, asia on jätettävä sillensä. 

Dispositiivinen riita-asia ja yksipuolinen tuomio 

Asioissa, joissa sovinto on sallittu, on asianosaisen vaatimuksesta annettava yksipuolinen tuomio, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta. Näissä niin kutsutuissa dispositiivisissa riita-asioissa siltä asianosaiselta, jolla on oikeus yksipuoliseen tuomioon, on tiedusteltava, mikäli hän vaatii asiassa yksipuolista tuomiota. Jos asianosainen ei vaadi yksipuolista tuomiota tai asian ratkaisemista tuomiolla, asia on jätettävä sillensä ja se raukeaa.  

Oikeudenkäymiskaaren mukaan yksipuolista tuomiota ei saa antaa kantajaa vastaan. Tästä huolimatta kanne voidaan kuitenkin tuomiolla hyväksyä siltä osin kuin se on selkeästi perusteltu, tai mikäli vastaaja myöntää kanteen. Vastaajaa vastaan sen sijaan yksipuolinen tuomio on mahdollinen esimerkiksi tilanteessa, jossa hän ei ole toimittanut pyydettyä kirjallista lausumaa, josta ilmenisi hänen kantansa pyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Yksipuolinen tuomio ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos kantaja luopuu kanteesta tai jos kanne on selvästi perusteeton. Näissä tilanteissa kanne on näiltä osin hylättävä tuomiolla.  

Asianosaisen poissaolo ja passiivisuus asian käsittelyssä vaikuttavat tilanteesta riippuen siihen, voidaanko asia ratkaista passiivisuudesta huolimatta. Merkitystä on etenkin sillä, onko kyseisessä riita-asiassa asianosaisten välinen sovinto sallittu vai ei. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, millaisia vaikutuksia poissaololla tai passiivisuudella on ja mitä asianosaisten kannattaa vaatia tuomion osalta. Lisäksi kannattaa selvittää, voidaanko mahdollista yksipuolista tuomiota saattaa uudelleen käsiteltäväksi takaisinsaannilla. Yksipuolisesta tuomiosta kun ei voi normaaliin tapaan valittaa vaan takaisinsaanti on ainoa keino saada asia uudelleen käsiteltäväksi. Asianosaisen kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta asia hoituisi mahdollisimman vaivattomasti alusta loppuun saakka.   

Lähde §: oikeudenkäymiskaari

Lue lisää yksipuolisesta tuomiosta.

Artikkelin kirjoittaja:
Trainee
Suomen Juristit Oy
17.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.