Kun oikeudessa käsitellään riita-asiaa, ei oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta yleensä ole rajoitettu. Jos julkisuutta on rajoitettu on asianosaisjulkisuus kuitenkin laajempi kuin yleisöjulkisuus. Asianosaisjulkisuuden perusideana on antaa osapuolille tieto siitä, mitä vastapuoli on vaatinut ja näin myös valmistella omaa puolustustaan. Asianosaisjulkisuus turvaa osapuolten tasapuolista kuulemista ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteen toteutumista.

Asianosaisella tai hänen edustajallaan on oikeus osallistua asian suulliseen käsittelyyn ja muutoinkin seurata asian käsittelyä oikeussalissa. Tähän asianosaisen oikeuteen ei siis vaikuta esimerkiksi se, että tuomioistuin määrää käsittelyn suljetuksi. Asianosaisella on myös oikeus saada tieto oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavista asiakirjoista. Tämä oikeus turvaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asianosaisen oikeus kohdistuu yleensä myös sellaiseen asiakirjaan, joka muuten on määrätty salassa pidettäväksi. Näin riippumatta siitä tuleeko päätös salassapidosta lain vai tuomioistuimen päätöksestä.

Laissa on kuitenkin eräitä poikkeuksellisia edellytyksiä, jotka estävät myös asianosaisen tiedonsaannin tällaisesta asiakirjasta. Tiedon antamisen pitäisi olla vastoin yleistä tai jonkun toisen henkilön tärkeää etua tai sen antaminen hankaloittaisi asian selvittämistä. Mikäli asianosaiselta on evätään oikeus johonkin asiakirjaan voi hän hakea päätökseen muutosta.


Lue lisää asianosaisjulkisuudesta rikosasiassa.

Lähde §: laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.