Kun oikeudessa käsitellään riita-asiaa, ei oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta yleensä ole rajoitettu. Jos julkisuutta on rajoitettu on asianosaisjulkisuus kuitenkin laajempi kuin yleisöjulkisuus. Asianosaisjulkisuuden perusideana on antaa osapuolille tieto siitä, mitä vastapuoli on vaatinut ja näin myös valmistella omaa puolustustaan. Asianosaisjulkisuus turvaa osapuolten tasapuolista kuulemista ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteen toteutumista.

Asianosaisella tai hänen edustajallaan on oikeus osallistua asian suulliseen käsittelyyn ja muutoinkin seurata asian käsittelyä oikeussalissa. Tähän asianosaisen oikeuteen ei siis vaikuta esimerkiksi se, että tuomioistuin määrää käsittelyn suljetuksi. Asianosaisella on myös oikeus saada tieto oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavista asiakirjoista. Tämä oikeu turvaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asianosaisen oikeus kohdistuu yleensä myös sellaiseen asiakirjaan, joka muuten on määrätty salassa pidettäväksi. Näin riippumatta siitä tuleeko päätös salassapidosta lain vai tuomioistuimen päätöksestä.

Laissa on kuitenkin eräitä poikkeuksellisia edellytyksiä, jotka estävät myös asianosaisen tiedonsaannin tällaisesta asiakirjasta. Tiedon antamisen pitäisi olla vastoin yleistä tai jonkun toisen henkilön tärkeää etua tai sen antaminen hankaloittaisi asian selvittämistä. Mikäli asianosaiselta on evätään oikeus johonkin asiakirjaan voi hän hakea päätökseen muutosta.

Asianosaisjulkisuus rikosprosessissa

Myös rikoksien käsittely oikeudessa pääsääntöisesti julkista. Rikosprosessin liittyvä esitutkinta-aineisto tulee asianosaisjulkiseksi kun, syyttäjä on jättänyt haastehakemuksen. Poikkeuksena oikeudenkäynnin julkisuudesta on tunnustettuja rikosasioita koskeva kirjallinen menettely, joka ei ole julkinen edes asianosaisten osalta. Julkisuudesta poiketaan kuitenkin vastaajan suostumuksella. Kirjallisessa menettelyssä voidaan käsitellä kohtuullisen lieviä, yksinkertaisia ja selviä rikosasioita. Tämä vähentää osaltaan julkisuuden puuttumisesta mahdollisesti aiheutuvia oikeusturvaongelmia.

Nopeaa apua lakiasioihin.