Mikä on salainen virhe?

Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan ns. salainen eli piilevä virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Salaista virhettä koskeva sääntely tulee sovellettavaksi tilanteessa, jossa asunnossa kaupan teon jälkeen ilmenee virhe, jota kumpikaan kaupan osapuolista ei ole ennen kaupantekoa havainnut eikä heidän olisi pitänytkään sitä havaita. Asunnossa voi olla salainen virhe, vaikka myyjä ei olisi rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan kaupan kohteen suhteen.

Salainen virhe eroaa muista asunnon virheistä siinä, että siltä edellytetään, että se on merkityksellinen, jotta ostaja voi vedota siihen myyjää kohtaan. Muiden virheiden osalta vaatimuksena on, että niillä on vaikutusta kauppaan. Myyjän vastuuta salaisista virheistä on siis rajoitettu käytettyjen asuntojen kohdalla.

Rajan vetäminen merkityksellisen ja sitä vähäisemmän virheen kohdalle tapahtuu salaisten virheiden kohdalla paljolti oikeuskäytännön sekä myös kuluttajavalituslautakunnan ratkaisujen pohjalta. Huomiota voidaan kiinnittää mm. korjauskustannusten ja kauppahinnan väliseen suhteeseen sekä virheestä mahdollisesti aiheutuviin terveyshaittoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.