Asunnon myyjän vastuu määräytyy asunnon virheellisyyden mukaan, mistä voi seurata hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku.

Asunnon myyjän vastuu

Asunnon myyjän vastuu määräytyy asuntokauppalain mukaan. Asuntokauppalaissa säädellään erikseen uuden asunnon kaupasta ja käytetyn asunnon kaupassa, joissa myyjän vastuu määrittyy hieman eri tavalla.

Uuden asunnon kauppa

Asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi

3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua; tai

6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Virheen perusteella ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kaupan purkuun. Vahingonkorvauksen vaatimisen takaraja on kymmenen vuotta siitä, kun korvausvelvollinen (myyjä) laski virheellisen tuotteen tai tavaran liikkeelle.

Käytetyn asunnon kauppa

Asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Ostajan on vedottava virheeseen viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun on saanut asunnon hallintaansa. Jos asunto on ollut ostajan hallinnassa jo ennen kaupan tekoa, lasketaan kahden vuoden aika kaupantekopäivästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.