Asunnon myynti ja hankintameno olettama? Myyntivoitto on myynti- ja hankintahinnan erotus. Hankintahinnan laskennassa voi käyttää hankintameno olettamaa.

Asunnon myynti ja hankintameno olettama

Asunnon myynnin verotus toteutaan myyntivoittoverotuksena siten, että myyntihinnan ja hankintahinnan välinen erotus verotetaan pääomatulona.

Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä.

Muun verovelvollisen kuin yhteisön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön saamasta luovutushinnasta vähennettävä määrä on tuloverolain 46.1 §:n (728/2004) mukaan kuitenkin aina vähintään 20 % luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan, vähennettävä määrä on vähintään 40 % luovutushinnasta (ns. hankintameno-olettama).

Pääsääntönä on todellisen luovutusvoiton määrän laskeminen. Todellisen hankintamenon ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen sijasta voivat luonnollinen henkilö, kotimainen kuolipesä ja yhteisetuus käyttää hankintameno-olettamaa. (lähde; vero.fi)

Nopeaa apua lakiasioihin.