Asunnon myynti kuolinpesästä edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumusta, mutta muuten myynti ei eroa tavanomaisesta asunnon kaupasta mitenkään.

Asunnon myynti kuolinpesästä

Henkilön kuoleman jälkeen hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, omistuksensa ja velkansa kuuluvat kuolinpesään. Kuolinpesän henkilöpiirin muodostaa yhdessä kaikki kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat ensinnäkin kaikki perilliset. Jos perillinen on luopunut perinnöstä tehokkaasti, hän menettää kuolinpesän osakkuuden. Toisekseen kuolinpesän osakkaita ovat yleistestamentin saajat. Lisäksi leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Jos kuolinpesään kuuluu asunto, se voidaan myydä, mutta vain kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksella. Kuolinpesän hallinto on lähtökohtaisesti pesän osakkaiden yhteishallintoa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että osakkaat päättävät pesää koskevista oikeustoimista itsenäisesti ja että jokaisen osakkaan suostumus pitää saada muun muassa asunnon myyntiin.

Jos kuolinpesä myy asunnon, pitää kauppakirjaan kirjata myyjäksi jokainen kuolinpesän osakas. Myynti edellyttää siis kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitusta kauppakirjaan. Samoin, jos myynti suoritetaan välittäjän kautta, toimeksiantosopimukseen pitää saada kaikilta osakkailta allekirjoitus.

Käytännössä kuolinpesän ollessa myyjän asemassa, voivat kuolinpesän osakkaat keskenään valtuuttaa jonkun osakkaista huolehtimaan asunnon myynnistä ja sen käytännön toimenpiteistä. Silloin laaditaan valtakirja, josta käy ilmi myytävä kohde, valtuuttaja ja valtuutettu, sekä valtuutuksen ja myynnin ehdot. Ehtoina valtakirjassa on syytä olla ainakin se, mihin vähimmäishintaan asunnon saa myydä sekä se, mihin saakka valtuutus asunnon myymiseksi on voimassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.