Asunnon myynti ja maistraatin lupa.  Maistraatin lupa asunnon myyntiin tarvitaan aina silloin, kun asunnon myyjä tai yksi myyjistä on edunvalvonnan alla oleva henkilö.

Asunnon myynti ja maistraatin lupa

Maistraatti liittyy asunnon myyntiin silloin, kun myyjänä on henkilö, joka on edunvalvonnan alainen. Edunvalvonta voi olla järjestetty edunvalvontavaltuutuksella taikka ns. perinteisellä eduvalvonnalla. Edunvalvontaa säätelee holhoustoimilaki ja edunvalvojia ja niiden toimintaa valvoo viranomaisena maistraatti.

Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin. Asunnon myynti on tällainen merkittävä oikeustoimi, jota ei voi edunvalvoja tehdä ilman maistraatin lupaa.

Asunnon myynti toimii käytännössä siten, että sen jälkeen, kun on edunvalvoja katsonut itse tarpeelliseksi ryhtyä asunnon myyntiin, hän tekee asunnon myyntiä koskevan hakemuksen maistraattiin. Asia tulee siis vireille lupahakemuksena edunvalvojan tekemänä. Lupahakemuksessa edunvalvoja perustelee maistraatille sitä, minkä takia asunnon myynti on päämiehen eli edunvalvonnan alla olevan edun mukaista. Asunnon myyntiä arvioidaan siis päämiehen edun kautta.

Jos esimerkiksi eduvalvonnan alla oleva henkilö ei voi käyttää asuntoa asumiseen ja on käynyt selväksi, ettei hän siihen tulevaisuudessakaan pysty, on asunnon myynti perusteltua tehdä. Toisaalta voi olla edunvalvonnan alla olevan henkilön edun mukaista, että liian isoksi ja kalliiksi käynyt asunto myydään ja sen tilalle ostetaan paremmin tarpeisiin vastaava asunto vaikka hieman eriltä paikaltakin.

Asunnon myynti voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun maistraatti on antanut siihen luvan.

Nopeaa apua lakiasioihin.