Asunnon myynti purkukuntoisena vaikuttaa myyjän virhevastuuseen pienentävästi, mutta purkukuntoisena myyntikään ei poista myyjän virhevastuuta kokonaan.

Asunnon myynti purkukuntoisena

Asuntokauppalaki asettaa myyjälle vastuun myydystä asunnosta. Vastuu on hieman erilainen uuden asunnon kaupassa ja käytetyn asunnon kaupassa. Purkukuntoisena voi myydä vain käytettyjä asuntoja, joten vain käytetyn asunnon virhesäännökset ovat nyt merkittäviä.

Käytetyn asunnon kauppa

Asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Asunnon virheellisyys määritellään sitä kautta, mitä osapuolet ovat asuntoa myydessään sopineet sekä mitä ostajalla on ollut oikeus asunnosta olettaa. Kun asunto myydään purkukuntoisena, on sillä iso merkitys juuri tähän sopimukseen sekä ostajan oletuksiin. Sen vuoksi myyjän virhevastuu pienenee ja ostajan kynnys menestyvään vaatimukseen asunnon virheen perusteella nousee.

Nos asunto on hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa, ei myyjän virhevastuu poistu sillä, että kauppakirjaan kirjataan merkintä asunnon myymisestä purkukuntoisena. Sellainen kirjaus katsotaan tehdyn vain myyjän virhevastuun kaventamiseksi silloin, kun kauppahinta ja asunnon todellinen kunto eivät vastaa purkukuntoista asuntoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.