Asunnon myynti tappiolla oikeuttaa tekemään vähennyksen luovutusvoitosta paitsi, jos kyse on asunnosta, jonka myynnistä saatu voitto olisi verovapaa.

Asunnon myynti tappiolla

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Ennen verovuotta 2010 syntyneisiin luovutustappioihin sovelletaan luovutusvuoden ja kolmen sitä seuraavan vuoden sääntöä. Muista tuloista luovutustappiota ei saa vähentää.

Oman asunnon myynnistä syntynyt tappio on joissakin tapauksissa vähennyskelpoinen, joskus vähennyskelvoton.

Vähennyskelpoisena luovutustappiona ei pidetä tappiota sellaisen asunnon luovutuksesta, josta saatu luovutusvoitto olisi verovapaa. Tällä tarkoitetaan asuntoa, joka on ollut vakituisessa omassa käytössä ja omassa omistuksessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Säännös ei estä vähentämästä omana vakituisena asuntona käytetyn asunnon luovutustappiota tilanteissa, joissa oman asunnon luovutusvoiton verovapaudenkaan edellytykset eivät täyty.

Oman vakituisen asunnon luovutustappio on siten vähennyskelpoinen, jos verovelvollinen on omistanut asunnon alle kaksi vuotta tai jos hän on käyttänyt pidempään omistamaansa asuntoa omana tai perheensä vakituisena asuntona omistusaikanaan yhtäjaksoisesti alle kaksi vuotta.

Lahjanluonteisesta kaupasta syntynyttä tappiota ei voi vähentää

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Silloin on kyse lahjanluonteisesta kaupasta, joka aiheuttaa saajalleen lahjaverovelvollisuuden silloin, kun käyvän hinnan ja myyntihinnan välinen erotus ylittää perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan.

Nopeaa apua lakiasioihin.