Asunnon myynti itse välittäjän jälkeen ei vapauta välityspalkkiosta, jos kauppa tehdään sen ostajan kanssa, jonka välittäjä on asunnon myyjälle hankkinut.

Asunnon myynti itse välittäjän jälkeen

Välityslain määräysten mukaisesti asunnon välitystehtävää hoitaneella on välittäjällä on oikeus ns. jälkipalkkioon tiettyjen edellytysten mukaan. Asunnon myynti itse on siis mahdollista välittäjän jälkeen, mutta se keino ei välttämättä vapauta välityspalkkion suorittamisvelvollisuudesta.

Välitysliikkeellä on oikeus saada toimeksiantajalta palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen syntyneestä välityskohdetta koskevasta sopimuksesta vain, jos tästä on toimeksiantajan kanssa sovittu. Sopimus jälkipalkkiosta on siis ensimmäinen edellytys. Käytännössä tästä asiasta on lähes poikkeuksetta maininnat välitysliikkeiden käyttämissä sopimusehdoissa, ns. vakioehdoissa.

Toinen edellytys jälkipalkkion saamiselle on, että voidaan olettaa, että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Edellytys on hieman epäselvä, mutta esimerkiksi jos välittäjä on esitellyt kohdetta henkilölle, joka myöhemmin ostaa asunnon toimeksiantosopimuksen jälkeen, voidaan tämän edellytyksen katsoa täyttyvän.

Välitysliikkeellä ei kuitenkaan ole oikeutta välityspalkkioon sopimuksesta, joka on syntynyt kuuden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan päättymisestä. Tämä on takaraja, jonka jälkeen asunnon voi aina myydä itse ilman riskiä siitä, että joutuu maksamaan välitysliikkeelle välityspalkkiota.

Jos asunnon myyjä on tehnyt toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen toimeksiantosopimuksen toisen välitysliikkeen kanssa, ei myyjän tarvitse maksaa kahta välityspalkkiota. Näissä tilanteissa myyjä on velvollinen maksamaan välityspalkkion vain sille välitysliikkeelle, jonka kanssa tehty toimeksiantosopimus oli voimassa, kun myyjä hyväksyi välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Välitysliikkeiden on tällöin jaettava välityspalkkio keskenään suoritustensa mukaisessa suhteessa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.