Asunto-osakeyhtiön asiakirjat, jotka pitää olla, ovat muun muassa yhtiöjärjestys, osakeluettelo, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä PTS-suunnitelma.

Asunto-osakeyhtiön asiakirjat

Perustamissopimus

Asunto-osakeyhtiön perustamisessa laaditaan perustamissopimus. Perustamissopimuksen laatimisen jälkeen yhtiö voidaan rekisteröidä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on pakollinen jokaiselle taloyhtiölle. Yhtiöjärjestys on ikään kuin yhtiön sisäinen laki. Yhtiöjärjestys on osakkeenomistajia velvoittava asiakirja. Yhtiöjärjestys ei saa olla ristiriidassa asunto-osakeyhtiölain pakottavan lainsäädännön kanssa.

Osakeluettelo

Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa. Osakeluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloa on pidettävä luotettavalla tavalla. Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty tarkoitettuun osakeluetteloon.

Järjestyssäännöt

Taloyhtiöön voidaan laatia järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt ovat luonteeltaan sopimus siitä, miten taloyhtiössä asutaan, ollaan ja käyttäydytään. Järjestyssäännöissä voi olla esim. mainintoja siitä, mihin aikaan taloyhtiössä alkaa hiljaisuus tai miten jäteastioita käytetään sekä muita vastaavia yleisiä asioita. Järjestyssäännöt eivät ole kovin velvoittavia osakkaita kohtaan.

Pelastussuunnitelma

Taloyhtiössä on oltava laadittuna ja ajantasalla pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilikausittain pitää laatia tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka käsitellään tilikautta seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimintakertomuksessa mainitaan muun muassa vastikkeiden käytöstä, mainitaan tulevat merkittävät tapahtumat ja esitetään vähän arviota tulevasta.

PTS-suunnitelma

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden hallituksia esittämään yhtiökokoukselle selvityksen korjaustarpeista. Niin sanottu PTS-suunnitelma laaditaan yleensä 5-10 aikajänteelle ja siinä käydään läpi tulevia korjauksia tai sitä, että korjaustarpeita ei ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.