Asunto-osakeyhtiön asukasluettelo helpottaa yhtiön asukassuhteesta johtuvien asioiden hoitamista. Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Asunto-osakeyhtiön asukasluettelo

Asukasluettelo on taloyhtiön hallitukselle tarpeellinen, kun sen pitää hoitaa asioita suhteessa asukkaisiin. Asukkaat eivät ole sama asia kuin osakkaat. Osakas on se, joka omistaa yhtiön osakkeita, mutta huoneistossa voi asua joku ihan muukin perheenjäsen tai vuokralainen. Asukasluettelon pitäminen on sallittua, mutta henkilötietolain vaatimuksista siinä saa olla merkittynä vain asukassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisiä tietoja. Asukasluettelo muodostaa henkilörekisterin.

Asunto-osakeyhtiön osakeluettelo

Osakeluettelon pitäminen perustuu asunto-osakeyhtiölakiin. Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa. Siihen merkitään:

1) kaikki osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä;

2) osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden;

3) osakekirjojen antamispäivä;

4) osakkeenomistajan nimi ja osoite, luonnollisesta henkilöstä syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty;

5) muualla laissa osakeluetteloon merkittäväksi säädetyt tiedot; sekä

6) huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla kohdistuva rajoitus, jos sen merkitsemistä erikseen vaaditaan.

Osakeluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloa on pidettävä luotettavalla tavalla.

Kun osakkeen saaja on ilmoittanut yhtiölle omistusoikeudestaan tai muusta osakeluetteloon merkittyä seikkaa koskevasta muutoksesta, muutos on merkittävä viivytyksettä osakeluetteloon, kun siitä on esitetty luotettava selvitys. Ennen omistusoikeuden siirtymistä koskevaa merkintää on lisäksi esitettävä selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta. Merkintä on päivättävä.

Nopeaa apua lakiasioihin.