Asunto-osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen yleiset tehtävät

Hallituksella on myös muita asunto-osakeyhtiölain mukaisia tehtäviä kuten valmistella yhtiökokouksen päätökset ja toimittaa kutsut yhtiökokouksiin.

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka ovat yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen epätavallisia tai laajakantoisia tai vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Lisäksi hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Päätöksenteko hallituksessa

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäsenelle. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen tai kokouksessa läsnä ollut isännöitsijä. Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Tällä on merkitystä arvioitaessa myöhemmin esimerkiksi hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuuta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Varajäseneen sovelletaan mitä varsinaisesta jäsenestä on säädetty. Varajäsen on kuitenkin vastuussa vain päätöksestä, jonka hän on tehnyt ollessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokouksessa.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valinnasta seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. 

Hallituksen jäsen voi kuitenkin aina erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä.

Eroamisesta täytyy ilmoittaa hallitukselle ja eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiökokous voi myös erottaa hallituksen jäsenen.


Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki

Lue lisää asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävistä.


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
04.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.