Asunto-osakeyhtiön selvitystila edeltää yhtiön purkamista tai asettamista konkurssiin. Selvitystilaan mennään yhtiökokouksen tai viranomaisen päätöksellä.

Asunto-osakeyhtiön selvitystila

Asunto-osakeyhtiön selvitystila kuuluu selvitysmenettelyyn. Asunto-osakeyhtiö voidaan purkaa selvitysmenettelyn kautta.

Selvitysmenettely

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Kun tehdään päätös (yhtiökokouksessa) selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen isännöitsijän tilalle. Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisimman pian muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat.

Selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Sitten kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu, selvitysmiehet jakavat yhtiön omaisuuden sen osakkaille. Jos velka on riitainen, erääntymätön tai sitä ei muusta syystä voida maksaa, tarpeelliset varat on pantava erilleen ja jäännös jaettava.

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa lopputilitys. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Selvitysmiesten on viipymättä ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.

Selvitystilan vaikutus käytännössä

Selvitystilan olennaisin vaikutus on se, että taloyhtiön oma päätöksenteko ja asianhoitovaltuudet on siirretty selvitysmiehelle tai -miehille. Lisäksi jokainen taloyhtiön kanssa asioiva tietää, että selvitystilassa oleva taloyhtiö on todennäköisesti velkainen tai muuten sekavassa tilassa, jolloin esim. lainan saaminen tai uudet sopimukset edellyttävät kenties vakuudellisiakin järjestelyjä tai ennakkomaksuja.

Nopeaa apua lakiasioihin.