Asunto-osakeyhtiön uusi yhtiöjärjestys tehdään yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa järjestyksessä määräenemmistöllä yhtiökokouksessa.

Asunto-osakeyhtiön uusi yhtiöjärjestys

Asunto-osakeyhtiön uusi yhtiöjärjestys tehdään muuttamalla vanhaa. Käytännössä muutos voi joskus tarkoittaa sitä, että vanhan tilalle laaditaan kokonaan uusi yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Määräenemmistövaatimus

Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii lähtökohtaisesti määräenemmistön taakseen. Määräenemmistö tarkoittaa 2/3 -osan enemmistöä yhtiökokouksessa paikalla olleista tai edustetuista äänistä.

Joskus tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus

Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatava määräenemmistön lisäksi vielä osakkeenomistajan nimenomainen suostumus, kun:

1) muutetaan hänen osakkeidensa tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa;

2) muutetaan hänen huoneistonsa käyttötarkoitus toiseksi;

3) rajoitetaan oikeutta hänen osakkeensa luovuttamiseen ottamalla yhtiöjärjestykseen lunastuslauseke tai ennestään olevaa lunastuslauseketta laajennetaan;

4) lisätään hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä kohtaan siten, että muutetaan vastike- tai muuta maksuperustetta taikka lisätään tai poistetaan maksuperuste;

5) hänen oikeuttaan yhtiön voittoon tai netto-omaisuuteen vähennetään yhtiöjärjestyksen määräyksellä; tai

6) yhtiöjärjestykseen otetaan määräys, jolla sallitaan isännöitsijän valinta hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajan suostumusta ei kuitenkaan tarvita, kun vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus.

Jos osakkeenomistaja on hyväksynyt päätöksen yhtiökokouksessa, hänen katsotaan suostuneen siihen. Osakkeenomistaja voi suostua päätökseen myös ennen yhtiökokousta tai sen jälkeen.

Vesimittari vastikkeen perusteena – ei tarvita määräenemmistöä

Vastikeperusteen muutos pitää siis muuttaa yhtiöjärjestykseen. Yksi käytännöllinen poikkeus määräenemmistövaatimuksesta on se, että yhtiökokous voi päättää yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisesta yksinkertaisella enemmistöllä, jos yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.