Asunto-osakkeen kaupan purkaminen voidaan tehdä ostajan tai myyjän aloitteesta, jos perusteet asunto-osakkeen kaupan purkamiselle täyttyvät.

Asunto-osakkeen kaupan purkaminen

Asunto-osakkeen kaupan purkua koskevat säännökset ovat asuntokauppalaissa.

Uuden asunnon kauppa

Jos myyjä ei oikaise virhettä, joka asuntoon kohdistuu, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos sopimusrikkomus on olennainen. Kaupan purku on siis viimesijainen vaihtoehto ja myyjälle on aina annettava ensin mahdollisuus oikaista tai korjata virhe, joka asuntokauppaa rasittaa.

Myyjä saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Jos myyjä on asettanut ostajalle maksun suorittamista varten määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, myyjä saa niin ikään purkaa kaupan, jollei maksua suoriteta lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan kuluessa.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat on luovutettu ostajalle. Kauppa ei saa purkaa myöskään sen jälkeen, kun asunto on luovutettu ostajan hallintaan, ellei omistuksenpidätysehdosta muuta johdu.

Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu korkoineen on suoritettu.

Käytetyn asunnon kauppa

Jos myyjä ei luovuta ajoissa asunnon hallintaa ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos viivästyksestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa, eikä purkamista ole pidettävä kohtuuttomana. Jos ennalta on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tulee tapahtumaan, ostaja saa purkaa kaupan jo ennen kuin sopimuksen sovittu täyttämisajankohta on käsillä.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa asunnon virheen vuoksi, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Asuntoa rasittavan virheen on siis oltava niin olennainen, ettei hinnanalennusta tai vahingonkorvausta voida pitää ostajan kannalta kohtuullisena seurauksena.

Nopeaa apua lakiasioihin.