Asuntokaupan hinnanalennus on virheen seuraus. Hinnanalennuksena maksetaan on virhettä vastaava kohtuullinen määrä. Asiasta kannattaa laatia kirjallinen sopimus.

Asuntokaupan hinnanalennus

Uuden asunnon kauppa

Jos asunnossa on virhe, myyjälle on ensisijaisesti annettava mahdollisuus korjata virhe. Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta taikka jos on painavia syitä olettaa, ettei tällaista oikaisua tulla suorittamaan kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta.

Käytetyn asunnon kauppa

Käytetyn asunnon osalta asuntokauppalain säännökset ovat vähän erilaiset kuin uuden asunnon kaupan osalta. Ostajalla on ensinnäkin asunnon virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Jos virheen korjaamisen suuruus on arviolta 5000 euroa, ei ostaja saa pidättää ”varmuuden vuoksi” 50000 euroa kauppahinnasta. Tämä kauppahinnan pidättämisen mahdollisuus ennakoi tulevaa hinnanalennusta.

Ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen.

Hinnanalennuksen määrä on siis kummassakin tapauksessa ”virhettä vastaava tai muuten virheeseen nähden kohtuullinen” hinnanalennus. Virhettä vastaava hinnanalennus voidaan määritellä virheen korjauskustannusten kautta. Silloin hinnanalennus on ”virhettä vastaava”. Jos virhe on olemassa, mutta sen korjaamiseen ei syystä tai toisesta ryhdytä, voidaan arvioida ”virheeseen nähden määrältään kohtuullinen” hinnanalennus.

Hinnanalennus on sovittava asia

Hinnanalennuksen määrä on siis aina sopimuksen varainen asia. Toki, jollei hinnanalennuksen määrästä päästä sopimukseen, ratkaisee tuomioistuin viimekädessä riitaantuneen hinnanalennuksen.

Kun neuvottelut hinnanalennuksen maksamisesta ja määrästä on käyty ja yksimielisyys tai edes jonkunlainen kompromissi on saavutettu, kannattaa asia kirjata sopimukseksi. Asiakirjan, jossa hinnanalennuksesta sovitaan, voidaan otsikoida ”Sovintosopimus” -otsikolla etenkin, jos osapuolten välillä on ollut erimielisyyttä ja riitaa hinnanalennuksesta. Sopimuksessa käydään ensin läpi tilanne, joka hinnanalennukseen on johtanut, sen jälkeen kirjataan hinnanalennuksen määrä ja sen maksamisen ehdot. Myös muita ehtoja voidaan sopimukseen ottaa. Monesti sopimukseen otetaan vielä kirjaus, että sopimukseen perustuvan hinnanalennuksen jälkeen muita vaatimuksia ei esitetä.

Nopeaa apua lakiasioihin.