Asuntokaupan myyjän vastuu on olemassa jokaisessa asuntokaupassa. Täysin vapaaksi vastuusta myyjä ei pääse ikinä! Vastuuta voi pienentää, kun osaa asuntokaupan.

Asuntokaupan myyjän vastuu

Myyjä on vastuussa siitä, että asunto luovutetaan ostajalle sovittuna aikana. Lisäksi myyjä on vastuussa asunnon kunnosta ja siitä, että asunto vastaa sitä mitä on sovittu taikka sitä, mitä on ostaja oikeutetusti edellyttänyt.

Uuden asunnon virhe

Asuntokauppalain mukaan uudessa asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi

3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua; tai

6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Virheen perusteella ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kaupan purkuun. Vahingonkorvauksen vaatimisen takaraja on kymmenen vuotta siitä, kun korvausvelvollinen (myyjä) laski virheellisen tuotteen tai tavaran liikkeelle.

Käytetyn asunnon virhe

Käytetyssä asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Myyjän vastuu virheestä

Myyjä on vastuussa sellaisista virheistä, joista hän on tiennyt ennen kaupan tekoa, mutta joista ei ole ostajalle kerrottu ja joita ostaja ei ole myöskään itse havainnut eikä ostajan olisi pitänytkään niitä havaita. Lisäksi myyjä vastaa sellaisista salaisista virheistä, joista myyjä ei itsekään tiennyt ja jotka ovat merkittäviä. Myyjän vastuu realisoituu joko virheen korjaamisena, hinnanalennuksena, vahingonkorvauksena tai kaupan purkuna.

Nopeaa apua lakiasioihin.