Asuntokaupan riittauttaminen tehdään siten, että ostaja reklamoi myyjää kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta sekä esittää virheeseen perustuvat vaatimukset.

Asuntokaupan riittauttaminen

Asuntokaupan riittauttaminen tapahtuu käytännössä niin, että ostaja esittää myyjälle reklamaation virheestä ja samassa yhteydessä ilmoittaa, mitä vaatimuksia ostajalla virheen perusteella on. Reklamaation ja vaatimusten ei tarvitse olla heti täysin tarkkoja, mutta ne pitää esittää kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta.

Asuntokauppalain käytetyn asunnon kauppaa koskevan ohjeen mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Sama on sääntö, jos ostaja ei ole havainnut virhettä, mutta hänen olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

Ostajan on siis pelkän virheestä ilmoittamisen lisäksi ilmoitettava myös vaatimukset myyjälle kohtuullisessa ajassa. Vaatimus voi olla virheen oikaisu, hinnanalennu, vahingonkorvaus tai kaupan purku. Vaatimus voi olla myös edellisten jonkinlainen yhdistelmä.

Jollei ostaja ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu hänelle, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Käytetyn asunnon kaupassa on siis kahden vuoden aikaraja, jonka aikana vaatimukset viimeistään on esitettävä. Tällä säännöksellä on tarkoitus suojata myös myyjää. Jos asunnon kaupassa tulee riitaa, ne pitää käsitellä nopeasti kaupan teon jälkeen. Jos asunto on jo kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, kahden vuoden määräaika alkaa kulua kaupantekoajankohdasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.