Asuntokaupan välityspalkkio ja sen suuruus on sovittavissa asunnon myyjän ja välittäjän kanssa. Palkkio voi olla kiinteä tai prosenttiosuus toteutuneesta hinnasta.

Asuntokaupan välityspalkkio

Välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa syntyy, jollei toimeksiantosopimuksessa ole muuta sovittu. Välityspalkkio voidaan periä vain toimeksiantajalta. Jos välityskohdetta koskevan sopimuksen osapuolet ovat puolin ja toisin välitysliikkeen toimeksiantajina, välitysliike saa periä vain yhtä välityspalkkiota vastaavan määrän. Jos siis toinen ostaja on tehnyt ostotoimeksiannon ja toinen myyntitoimeksiannon, ei samasta kohteesta saa periä molempia palkkioita.

Välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Yleinen taso välityspalkkioissa on 2 – 4 % kauppahinnasta.

Toimeksiantosopimukseen ei saa ottaa ehtoa, jonka mukaan välitysliikkeellä olisi oikeus saada palkkiona toimeksiantosopimuksessa mainitun välityskohteen myyntihinnan ylittävä kauppahinnan osa tai määrätty osuus siitä.

Kiinteä palkkio vai prosenttiosuus kauppahinnasta

Jos välityskohteesta sovitaan kiinteä palkkio, saa välitysliike sen riippumatta toteutuvasta kauppahinnasta. Jos taas palkkio perustuu prosenttiosuuteen kauppahinnasta, välittäjänkin intresseissä on myydä asunto mahdollisimman korkeaan hintaan. Palkkion peruste on sopimuksenvarainen asia, joka pitää osapuolten neuvotella ennen myyntitoimeksiannon tekemistä.

Palkkion poistaminen virheen perusteella

Jos välitysliikkeen suorituksessa on virhe, toimeksiantajalla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus, ei kuitenkaan sen jälkeen kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Sopimusta ei saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon tai korvaukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.