Avoimeen yhtiöön sijoittaminen tapahtuu ilman esim. osakeyhtiön tapaista vähimmäispääomavaatimusta. Tämä mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen pienelläkin alkupääomalla. Avoimen yhtiön muodostavat yhtiömiehet muodostavat erillisen taloudellisen yksikön. Tämän vuoksi yhtiömiesten sijoitukset siihen ovat merkityksellisiä paitsi toiminnan aloittamisen, myös toiminnan kestävän jatkumisen kannalta. Yhtiöön rahaa sijoittavan yhtiömiehen kannalta lienee keskeistä varmistua siitä, että toiset yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön saman verran.

Tästä varmistuakseen yhtiömiehet usein ottavat asiaa koskevia määräyksiä yhtiösopimukseen. Yhtiösopimus siten määrittää myös yhtiömiesten keskinäisiä taloudellisia suhteista suhteessa toisiinsa. Tavallisesti yhtiösopimukseen kirjataan minkä verran kukakin yhtiöön sijoittaa. Taloudellisen panostuksen ei siis tarvitse olla, eikä se useinkaan ole sama yhtiömiesten välillä.

Sijoitus voi olla muutakin kuin euroja

Vaikka yhtiömiehet omistavat yhtiön tasapuolisesti ja ovat vastuussa sen velvoitteista viime kädessä kaikella henkilökohtaisella pääomallaan, heillä on kuitenkin vapaus sopia keskenään, mitä kukakin tekee yhtiön hyväksi. Yhtiöön sijoittaminen ei siis ole pelkkiä euroja. Avoimeen yhtiöön sijoittaminen voi toisen kohdalla tarkoittaa esim. työvälineiden tai kaluston antamista yhtiön käyttöön, kun taas sijoitettavat panokset voivat toisen kohdalla olla esim. työpanoksen antamista yhtiön käyttöön tietylle ajalle. Voidaan myös sopia esim. asiantuntijuuden tai tietotaidon luovuttamisesta yhtiön käyttöön tiettyä rahamäärää vastaavana suorituksena. Tässä mielesssä avoin yhtiö poikkeaa esimerkiksi osakeyhtiöstä, jossa työpanos tms. ei voi tulla osakkeen merkintähinnan suoritukseksi.

Yhtiömiehen kannattaa harkita tarkkaan avoimeen yhtiöön sijoittaminen. Kyse on siitä, miten määritellä kunkin yhtiömiehen panos? Sopimuksen kirjaukset ovat merkityksellisiä viimeistään ongelmien ilmetessä suorituksen velvoittavuuden arvioinnin kannalta.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstäkin velvoittaa yhtiömiestä suorittamaan yhtiölle ainoastaan yhtiösopimuksessa sovitun yhtiöpanoksen.


Lue lisää riskien minimoinnista aloittavassa liiketoiminnassa.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.