Aloittava yritys

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö ›

Yhtiösopimuksen vapaaehtoinen sisältö on se osa yhtiösopimusta, jossa määritetään muutakin kuin pakollisia vähimmäisvaatimuksia. Avoimen yhtiön toiminnasta on tehtävä yhtiömiesten välinen yhtiösopimus.  Katso alta yhtiösopimuksen pakollinen sisältö. Pakollisen osan lisäksi yhtiösopimuksessa sovitaan myös vapaasti monista sisällöllisistä kysymyksistä. Pakollisten määräysten ollessa suppeita on vapaaehtoisten kysymysten ottaminen yhtiösopimukseen myös vahvasti suositeltavaa. Tämä vähentää epätietoisuutta, jälkikätieisneuvotteluita, erimielisyyksiä ja suoranaisia Lue lisää ›

Avoin yhtiö – yhtiösopimuksen vähimmäissisältö ›

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö on laissa määrätty. Yhtiömiesten solmimassa yhtiösopimuksessa  on mainittava ainakin: 1) Yhtiön toiminimi.  Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta (toissijainen tunnus) 2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) toimiala; Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja voidaan nimetä yhtiömiesten päätöksellä. Kyse on mahdollisuudesta ja usein toimitusjohtaja jätetäänkin valitsematta. Toimitusjohtajan nimeäminen on käytännöllistä, jos yhtiön asioiden hoito halutaan antaa tietyn henkilön hoitoon. Yleensä toimitusjohtaja on henkilöyhtiöissä yksi yhtiömiehistä, mutta periaatteessa on mahdollista valita myös yhtiön ulkopuolelta tuleva toimitusjohtaja. Käytännössä näin kuitenkin tapahtuu vain harvoin, koska avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toiminimi ›

Avoimella yhtiöllä on oltava toiminimi, jotta se voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimellä tarkoitetaan yhtiön nimeä. Yhtiön nimi on se nimi, jolla yhtiö markkinoi palveluitaan ja tekee sitoumuksiaan. Nimi yhdistettynä yrityskohtaiseen yritystunnukseen, eli Y-tunnukseen muodostaakin tavallaan yhtiön yksilöivtä tiedot. Toiminimi on lähes vapaasti määritettävissä. Joitakin vaatimuksiakin on; Yhtiömuodon on oltava tunnistettavissa jo toiminimestä. Tämä tarkoitta siä, että avoimen Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimiala ›

Avoimen yhtiön toimiala määritellän ja valitaan yhtiömiesten kesken. Kaikilla yhtiöillä on määritetty toimiala, joilla yhtiöt toimivat. Toimialasta on lain mukaan mainittava yhtiösopimuksessa. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Lue lisää ›

Avoimeen yhtiöön sijoittaminen ›

Avoimeen yhtiöön sijoittaminen tapahtuu ilman esim. osakeyhtiön tapaista vähimmäispääomavaatimusta. Tämä mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen pienelläkin alkupääomalla. Aoimen yhtiön muodostavat yhtiömiehet muodostavat erillisen taloudellisen yksikön. Tämän vuoksi yhtiömiesten sijoitukset siihen ovat merkityksellisiä paitsi toiminnan aloittamisen, myös toiminnan kestävän jatkumisen kannalta. Yhtiöön rahaa sijoittavan yhtiömihen kannalta lienee keskeistä varmistua siitä, että toiset yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön saman. Tästä varmistuakseen yhtiömiehet Lue lisää ›

Avoimen yhtiön perustaminen ›

Liikkelle yhtiösopimuksesta Avoimen yhtiön perustaminen tapahtuu, kun yhtiömiehet sopivat perustamisesta yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimus on yhtiön omistajien sopimus siitä, miten asioita hoidetaan ja mitä periaatteita ja noudatettavia sääntöjä yhtiöllä on. Oskeyhtiön ja avoimen yhtiön tapaan rekisteröintiä kaupparekisteriin ei vaadita yhtiön syntymiseksi. Avoin yhtiö voi näin ollen sitoutua oikeudellisesti jo ennen kuin se on rekisteröity. Yhtiöspopimus on vapaaehtoinen, Lue lisää ›

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön perustaminen ›

Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään? Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi ilmoitettu kaupparekisteriin. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jolloin rekisteröinnit ja muut toimet helpottuvat. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksesta on käytävä ilmi kunkin yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiössä, eli onko hän vastuunalainen Lue lisää ›

Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan ›

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa. Yritystoiminnan jatkuessa franchise-antaja voi järjestää lisäkoulutuksia ja kehittää ketjuyritysten välistä yhteistä liiketoimintaa. Franchise-yrittäjän avustaminen ja yhteistyö on siis franchise-antajan velvollisuus, joka on yleensä kirjattu osapuolten Lue lisää ›

Franchise-antaja avustaa aloittavaa franchising yritystä ›

Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot. Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella se voi avustaa liiketoiminnan käynnistämisessä, tilojen hankinnassa ja rahoitusneuvonnassa. Se voi avustaa markkinoinnissa ja tarjota teknistä tukea. Jo se, että aloittava yritys saa käytettäväkseen tunnetun Lue lisää ›