Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa.… Lue lisää »

Aloittava liiketoiminta: Riskien minimointi

Miten aloittavan liiketoiminnan riskit voidaan minimoida? Liiketoimintaa suunniteltaessa projektin toteutuksen tulisi lähteä liikkeelle testatusta ja hyväksi havaitusta liikeideasta. Tämän arvioinnin pohjalta voidaan parhaiten ennakoida yhtiön taloudellisen tilanteen kehittyminen tulevaisuudessa. Sen… Lue lisää »

Toiminimi: Toiminimen suoja ja kaupparekisteri

Onko toiminimellä suojaa? Aloittavan yrittäjän on ilmoitettava, millä toiminimellä yritystoimintaa aiotaan harjoittaa. Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja erottuva. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava eikä sekoitettavissa jo… Lue lisää »

Franchise-antaja avustaa aloittavaa franchising yritystä

Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot. Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella… Lue lisää »

Yritys: Yrityksen riskienhallinta

Mitä yrityksen riskienhallinta tarkoittaa? Liike-elämän kehittyminen luo yrityksille uudenlaisia toimintamalleja ja transaktioprosesseja. Samalla se asettaa yritykset uusien haasteiden eteen myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinnan avulla luodaan keinot, joilla osataan paremmin suojautua… Lue lisää »

Yritys: Yrityksen markkinointi ja mainonta

Miten yrityksen markkinointi ja mainonta tulisi toteuttaa? Suomen lainsäädännössä markkinointia säännellään sekä kuluttajansuojalaissa että laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Ensin mainittua sovelletaan nimensä mukaisesti ainoastaan kuluttajiin kohdistuvaan kulutushyödykkeiden markkinointiin. Jälkimmäistä taas… Lue lisää »

Toiminimi: Vakiintunut ja rekisteröity toiminimi

Onko yritykselläsi rekisteröity tai vakiintunut toiminimi? Toiminimi on se nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Yrittäjä voi saada yksinoikeuden toiminimeensä rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla sen. Rekisteröitävän toiminimen on selvästi erotuttava toisista, jo… Lue lisää »

Sähköinen kaupankäynti: Tietoverkoissa käytävä kauppa

Mitä tarkoitetaan sähköisellä kaupankäynnillä? Sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen kaupankäyntiin. Ensin… Lue lisää »

Riskit: Riskilajit ja niiden tunnistaminen

Kannattaako riskien ryhmittely ja riskilajien tunnistaminen? Riskien ryhmittely voi tapahtua usealla eri tavalla. Yrityksen riskiryhmittelyn perusteena saatta olla esimerkiksi tietoiset ja tiedostamattomat riskit, ulkoiset ja sisäiset riskit tai välilliset ja… Lue lisää »

Riski: Vahingon mahdollisuus

Mitä riskit ovat? Riskillä tarkoitetaan mahdollisuutta vahingon tapahtumiseen. Yleisesti tiedetään, että liiketoiminta sisältää hyvin paljon riskejä. Yrityksen toimintaympäristössä tai viitekehikossa saattaa tapahtua ennalta arvaamattomia muutoksia, jotka voivat johtaa valtaviin tappioihin.… Lue lisää »