Osuuskunta

Esteellisyys osuuskunnan päätöksenteossa ›

Esteellisyys osuuskunnassa Esteellisyys osuuskunnan päätöksenteossa perustuu yleisiin esteellisyyssäännöksiin. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde käsiteltävään asiaan tai käsiteltävän asian asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Näin ollen esteellisyyssäännökset koskevat esimerkiksi osuuskunnassa äänestämistä. Esteellisyyden eri muotoja ovat; osallisuusjäävi, Lue lisää ›

Osuuskunnan hallitus ›

Osuuskunnan hallitus on osuuskunnan pakollinen toimielin. Osuuskunnan hallitus käsittää 1-5 jäsentä, mutta säännöissä voidaan määrätä tästä toisin. Siihen voidaan valita myös varajäseniä, ja varajäsen on pakollinen, jos hallituksessa on alle 3 jäsentä. Hallituksen pitää valita itselleen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan pääsäännön mukaan osuuskunnan kokouksessa. Kokouksessa noudatetaan enemmistöperiaatetta, eli valituksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Valintamenettelystä voidaan Lue lisää ›

Osuuskunnan säännöt ›

Osuuskunnan pitää laatia osuuskunnan säännöt. Osuuskunnan säännöt käsittävät vähintään seuraavat: osuuskunnan toiminimi, sen kotipaikkana oleva Suomen kunta sekä toimiala. Nämä ovat sääntöjen minimivaatimukset, joten muuta osuuskunnan sääntöihin ei ole pakko kirjata. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin antaa määräyksiä useista muistakin seikoista. Osuuskunnan sääntöihin voidaan esimerkiksi kirjata edellytysiä, jotka osuuskunnan jäseniksi haluavien henkilöiden on täytettävä. Niissä voidaan myös Lue lisää ›

Osuuskunnan jäsenyys ›

Osuuskunnan jäsenille ei ole vähimmäismäärää. Pääsäännön mukaan osuuskunnan jäseneksi pääsee hakemuksella, jonka osuuskunnan hallitus hyväksyy. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä esim. että jäsenyys alkaa vasta, kun osuuden merkintähinta on maksettu. Jäsenyyden alkaessa jäsen saa jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, esim. äänioikeuden ja taloudelliset edut. Hallitus voi vapaasti päättää, hyväksyykö se hakijan hakemuksen. Osuuskunnan säännöissä voidaan Lue lisää ›

Osuuskunnan perustaminen ›

Osuuskunnan perustaminen tehdään perustamissopimuksella. Sopimuksen tulee olla kirjallinen, ja kaikkien jäsenten täytyy allekirjoittaa se. Allekirjoittamalla sopimuksen jäsenet samalla merkitsevät omat osuutensa osuuskunnassa. Osuuskunnan perustajajäsenille ei ole nykyään asetettu vähimmäismäärää, joten osuuskunnan voi perustaa yksikin henkilö. Perustajajäseniä sekä osuuskunnan osuuksia ja niiden maksua koskevien tietojen lisäksi sopimukseen on merkittävä sopimuksen päivämäärä, sekä osuuskunnan hallituksen jäsenet. Myös osuuskunnan Lue lisää ›

Mikä on osuuskunta? ›

Mikä on osuuskunta? Osuuskunta on yhteisö, jonka pääsääntöisenä tarkoituksena on taloudellisten etujen tuottaminen jäsenille. Osuuskuntia ovat esimerkiksi osuuskauppa ja osuuspankki. Taloudellisten etujen ohella osuuskunnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi myös sosiaalisten tai kulttuuristen tarpeiden toteuttaminen. Tällaista voi olla esimerkiksi lastenhoito- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Osuuskunnan taustalla voi olla myös aatteellinen toiminta, kuten esimerkiksi rauhan edistämiseen liittyvät tehtävät. Lue lisää ›